Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

35.248,24€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για μυοκτονία απεντόμωση-απολύμανση

35.248,24€ θα δώσει  ο Δήμος Σιντικής για μυοκτονία απεντόμωση-απολύμανση

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης για την «Υλοποίηση εργασιών μυοκτονίας απεντόμωσης-απολύμανσης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 457/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 187
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και
ενενήντα έξι Λεπτά (32.244,96 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2023 για την Υλοποίηση εργασιών μυοκτονίας
απεντόμωσης-απολύμανσης (ΑΔΑΜ_23REQ013360206).
Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου