Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Νηπιαγωγείου Λιβαδιάς στην Ιερά Ενορία Αγίου Δημητρίου Λιβαδιάς.


Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7676/2-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία επιδόθηκε σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχος και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου