Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


Ο Δήμος Σιντικής προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών και λοιπών υλικών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής, μέχρι του συνολικού ποσού των 20.000,00 €, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές έως την Παρασκευή 07/07/2017 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου. Η προμήθεια θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στο φάκελο, εκτός της οικονομικής ( του συνολικού ποσού ή τμηματικά ανά κατηγορία ) και της τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 1. Φορολογική Ενημερότητα, 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα, 3. Απόσπασμα ποινικού ( των διαχειριστών ή διευθύνοντα συμβούλου), 4. Νομιμοποιητικά Έγγραφα (ΦΕΚ Εκπροσώπησης). Επισυνάπτεται το σχετικό Πρωτογενές Αίτημα Προδιαγραφών προκειμένου να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2323350234, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ.           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου