Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ο Νομάρχης της Δράμας Προς τον Βούλγαρο υπουργό G. Passaroff, 12 Νοεμβρίου 1916


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Δράμα 12 Νοεμβρίου 1916
Προς τον G. Passaroff, Βούλγαρο υπουργό, ενταύθα.
Εξοχότατε,
Εν συνεχεία επιθυμίας της υμετέρας εξοχότητας δια την υποβολήν εκθέσεως σχετικώς με την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που εδημιουργήθησαν εις την περιφέρειαν της Δράμας συνεπεία της παρούσης καταστάσεως, έχω την τιμήν να σας αναφέρω τα ακόλουθα :

1ον Επισιτισμός του πληθυσμού του διαμερίσματος της Δράμας.
Η ταχεία προέλασις του υμετέρου στρατού εις την Ελληνικήν
Μακεδονίαν έγινε ακριβώς κατά τον χρόνο του θερισμού των σιτηρών και
δεν επέτρεψε εις τους γεωργούς και τους γαιοκτήμονας μετά την
συγκέντρωση να πωλήσουν την παραγωγήν των, με αποτέλεσμα ολόκληρος
η παραγωγή των δημητριακών να εβρεθεί εις τας αποθήκας των χωρικών.
Αι υμέτεραι στρατιωτικαί Αρχαί αμέσως μετά την άφιξίν των, κατέσχον
όλοκληρον το περιεχόμενο των αποθηκών. Κατά συνέπεια όχι μόνον τα δυο
σημαίνοντα κέντρα της περιφέρειάς μας, η Δράμα και η Καβάλα, εβρέθησαν
άνευ αποθεμάτων σιτηρών αλλά ακόμη και όλοι οι οικισμοί. Το γεγονός
τούτο αναφέρθη αμέσως και έλαβον γνώσιν αι Βουλγαρικαί στρατιωτικαί
αρχαί, αι οποίαι εμερίμνησαν και εβοήθησαν τον πληθυσμόν με μερικάς
χιλιάδας κιλών αλεύρου και αραβόσιτου.
Αλλ’ η ποσότης αύτη ήτο τελείως ανεπαρκής, δια την κάλυψιν των
επειγουσών αναγκών του πληθυσμού, όπως προέκυψε από τον έλεγχον της
επιμελητείας της στρατιωτικής διοίκησης τόσον εις την Δράμαν όσο και εις
την Καβάλαν. Η επιμελητεία αύτη εζήτησε από τη Βουλγαρικήν Κυβέρνησην
να μεριμνήσει για την προμήθεια μιας ποσότητας 70.000 χιλιόγραμμων
αλεύρου ημερησίως. Καμία συνέχεια, εν τούτοις, δεν εδόθη μέχρι σήμερον
εις αυτήν την αίτησιν.
Εξαιτίας αυτής της καταστάσεως προέκυψαν πολυάριθμοι θάνατοι εκ
πείνης, μάλιστα εσημειώθη εις την Καβάλαν το φαινόμενον μια οκά
αλεύρου να πωληθεί έναντι ακόμη και 8 δραχμών.
Η ποσότης αύτη ήτις εκρίθη ως αναγκαία υπό της επιμελητείας του
στρατού, δύναται να επαρκέσει δια τας ανάγκας του πληθυσμού. Δια τον
λόγον αυτόν ζητούμεν την πολύτιμον βοήθειάν ημών προς ικανοποίησιν του
αιτήματός μας. Η ποσότης των 70.000 χιλιόγραμμων αλεύρου θα
αποπληρωθεί υφ’ υμών τοις μετρητοίς.
2ον Εκτίμησις ειδών διατροφής.
Η δεύτερη Μεραρχία του Βουλγαρικού στρατού, με σκοπόν την πάταξιν
της αισχροκερδείας,εισήγαγε διατίμησιν δια τα είδη διατροφής και καθόρισε
τας τελικάς τιμάς πώλησης.Η διατίμησις αύτη υπό τας σημερινάς συνθήκας,
εθεωρήθη υπό των εμπόρων χαμηλή και τους ηνάγκασε να να αποκρύψουν
τα τρόφιμα, τους δε χωρικούς (ηνάγκασε) να μην μεταφέρουν μεγαλυτέρας
ποσότητας εις την αγοράν προς πώλησιν. Δια την πρόληψη του ατόπου
αυτού, εκτιμούμε ότι η διατίμησις θα πρέπει να καθορισθεί εις υψηλοτέρας
τιμάς.
3ον Νομισματικά προβλήματα.
Μετά την αποχώρηση του 4ου Ελληνικού σώματος στρατού εκ της
Δράμας, είχε καθορισθεί υπό των βουλγαρικών Αρχών ισοτιμία του
βουλγαρικού λέβα προς την ελληνικήν δραχμήν, παρά τις αντιρρήσεις ημών,
επί του θέματος αυτού, καθότι το μέτρο τούτο ήτο τελείως αντίθετον των
οικονομικών νόμων οίτινες απαιτούν τον καθορισμόν της ισοτιμίας των
νομισμάτων, δια του γνωστού εις την επιστήμην “Νόμου του Cresham”.
Τούτο είχε ως συνέπεια την αιφνιδίαν άνοδο των τιμών των
εμπορευμάτων δίχως τούτο να είναι επωφελές εις τους κατόχους
βουλγαρικών λέβα, ενώ αντιθέτως, προξένησε ζημίας εις τους κατόχους
ελληνικών δραχμών.
Πιστεύουμε ότι αποτελεί καθήκον ημών να υποβάλομεν προς υμάς την
παράκλησιν όπως προβείτε εις τας καταλλήλους ενεργείας ώστε το
πρόβλημα τούτο να επιλυθεί κατά τρόπον δίκαιον και να αναθεωρηθεί η
ισοτιμία μεταξύ των δυο νομισμάτων όπως καθορίζεται και αναγνωρίζεται
από το Χρηματιστήριον.
4
ον Το πρόβλημα με τους σιδηρόδρομους.
Μετά την έλευση των ημετέρων στρατευμάτων, αι στρατιωτικαί αρχαί
απεμάκρυναν το προσωπικό των σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροκάστρου
– Τοξοτών και έμεινε τούτο άνευ εργασίας, στερούμενου παντελώς
οικονομικών πόρων. Ο γενικός επιθεωρητής των σιδηροδρόμων του
Ελληνικού Κράτους ως διαχειριστής, παρέδωσε μεταξύ των άλλων υλικών,
400 τόνους κάρβουνο Κάρντιφ. Η παράδοση του κάρβουνου επιστοποιήθη
δια πρωτοκόλλου συνταχθέντος και υπογραφέντος από κοινού υπό
επιτροπής Βουλγάρων αξιωματικών ορισθείσης υπό της ημετέρας
Κυβερνήσεως και υπό των Ελλήνων ειδικών Γενικών Επιθεωρητών. Το
πρωτόκολλο τούτο απεστάλη ήδη εις Σόφια και έν αντίγραφόν του
παρεδόθη δι αιτήματός υμών εις την στρατιωτικήν Διοίκησιν Δράμας. Ο
Έλλην πρεσβευτής εν Σόφια έχει ήδη προβεί εις διαβήματα πλησίον της
Κυβερνήσεώς υμών, δια την διάθεση ενός ποσού προς εξόφλησιν της
ανωτέρω προμηθείας και εις τον Γενικόν Επιθεωρητήν εδόθη η εντολή δια
την πραγματοποίηση των πληρωμών του προσωπικού του αίτινες
ανέρχονται μηνιαίως εις το ποσόν των 12.000 δραχμών περίπου.
Παρόμοια διαβήματα δια τον σκοπόν αυτόν έγιναν και προς την
στρατιωτικήν επιμελητείαν της Δράμας τα οποία μέχρις ώρας δεν επέφερον
αποτέλεσμα.
5ον Προβλήματα κρατουμένων.
Εις τας φυλακάς του διαμερίσματός ημών εβρίσκεται μεγάλος αριθμός
κρατουμένων οίτινες συνελήφθησαν υπό των βουλγαρικών αρχών μετά την
αποχώρησιν του τετάρτου σώματος του Ελληνικού στρατού. Μέρος των
κρατουμένων μετεφέρθη ήδη εις Βουλγαρίαν, οι δε υπόλοιποι εβρίσκονται
εις τας φυλακάς δίχως να γνωρίζουν τα αίτια της συλλήψεώς των.
Παρακαλούμε όπως ευαρεστηθείτε δια την απόδοση της ελευθερίας αυτών
των προσώπων κατόπιν τυχόν δίκης.
6ον Το πρόβλημα των προσφύγων.
Η Ελληνική Κυβέρνησις είχε εγκαταστήσει εις τα περίχωρα των Σερρών
έναν μεγάλον αριθμόν πτωχών Ελλήνων προσφύγων εκ Τουρκίας. Ούτοι
υπεχρεώθησαν κατόπιν διαταγής των στρατιωτικών βουλγαρικών αρχών να
εγκαταλείψουν τας εστίας των και να επιστρέψουν εις Δράμαν όπου
εβρίσκονται τώρα, υπό συνθήκας απεριγράπτου πενίας, στερούμενοι παντός
μέσου υπάρξεως. Παρακαλούμεν εξοχότατε δια την μέριμνα αυτών των
δυστύχων οίτινες απειλούνται εκ της πείνης και εισηγηθείτε εις την
κυβέρνησιν υμών δια την χορήγηση των απαραίτητων προμηθειών
τουλάχιστον δια 4.000 άτομα, το δε απαιτούμενο σχετικό κεφάλαιο θέλει
τακτοποιηθεί μεταξύ των δυο κυβερνήσεων.
Μόλις τώρα επληροφορήθην ότι αι στρατιωτικαί αρχαί της Δράμας
επρότεινον εις τους πρόσφυγας αυτούς να μεταναστεύσουν εις την Σερβίαν.
Η πρότασις αύτη ασφαλώς θα προξενήσει την επιδείνωσιν της καταστάσεως
των δυστύχων αυτών υπάρξεων και μάλιστα διαρκούντος του χειμώνος.
Παρακαλούμε εισηγηθείτε και υμείς δια την ματαίωσιν της αποφάσεως.
7ον Η επικοινωνία μετά των χωρίων.
Θα ήταν ευχής έργον η επικοινωνία των χωρίων με τας πόλεις Δράμα
και Καβάλα να γίνεται άνευ εμποδίων ώστε οι χωρικοί να δύναται να
μεταφέρουν τα προϊόντα των εις τας αγοράς αυτών των πόλεων δια την
διατροφή των κατοίκων. Παρακαλούμεν όπως μεριμνήσητε δια την λύσιν
του προβλήματος αυτού.
Ευαρεστηθείτε κ. υπουργέ την αποδοχήν της εκφράσεως των απείρων
ευχαριστιών ημών και των διαβεβαιώσεων της πλέον υψηλής εκτιμήσεως.

Ο Νομάρχης της Δράμας
(Υπογραφή)          
Ν. Μπακόπουλος      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου