Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Άρθρο για την παράδοση του Ρούπελ στην Εφημερίδα Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 12 Απριλίου 1918


 Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ ΝΕΑΙ ΕΝΛΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
Η ((‘Εστία», αρυομένη τάς πληροφορίας της άπό επίσημα
κείμενα και άπό πηγάς άδιαφιλονεικήτου αύθεντίας, παρέχει
νέας ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τής «υπό τής Κυβερνήσεως
Σκουλούδη παραδάσεως τοΰ Ροϋπελ εις τούς ΓερμανοΒουλγάρους
: Η Ελληνική φρουρά τοΰ Ροϋπελ έρριψε βολάς
τινας κατά τών Γερμανο-Βουλγάρων, τήν 20ην Μαΐου
τοΰ 1916, διότι το 'Ελληνικόν Έπιτελείον δεν είχε πληροφοοηθή
ύπο τών Βουλγάρων περί τής άκριβοΰς χρονολογίας
τής εις τό Ελληνικόν έδαφος προελάσεώς των. Ο έν Άθήναις
πρέσβυς τής Βουλγαρίας κ. Ιΐασσάρωφ έτηλεγράφησεν
εις τόν κ. Ραδοσλαύωφ τήν 27ην Μαΐου καί τοΰ έδωκε τήν
ίςήγησιν ταύτην περί τής άντιστάσεως τής Ελληνικής φρου
οάς, προσθέτων ότι τό 'Ελληνικόν Έπιτελείον εοηλωσεν οτ;
δέν ήδύνατο προκαταβολικώς νά δώση διαταγας εις την φρουράν
διότι έφοβείτο μή αί Άγγλο-Γαλλικαι αρχαι ανακαλυψουν
τό μυστικόν. Παρομοίως ο κ. Σκουλουοης, εν συνομιλία
μέ τόν κ. ΙΙασσάρωφ τήν 27ην Μαΐου, υπεοειξεν ποσον τελείως
ήτο διωργανωμένη η Άγγλο-Γαλλικη μυστική υπηρεσία.
Τήν 1 Οην Φεβρουάριου, 3 μήνας πρό τής παραδόσεως
τοΰ φρουρίου Ροϋπελ, ο κ. ΙΙασσαρωφ τηλεγραφών εις τον
κ. Ραδοσλαύωφ, εδήλωσεν ότι ο κ. Σκουλουόης έπεφορτισθη
ϋπό τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου νά πληροφορήση τόν Βασιλέα
τής Βουλγαρίας ότι υποψία! τινες αι οποία! εςεόηλοΰντο
έν Σόφια ώς πρός τήν στάσιν τής Έλλαοος εστεροΰντο υποστάσεως
καί ότι τά Βουλγαρικά στρατεύματα εις την προελασίν
τιυν έπί Ελληνικού εδάφους θα είχον τελείαν ελευθερίαν
δράσεως».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου