Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα πολεμικό γράμμα από το Σελινό για την μάχη του Δεμίρ Ισάρ, 1913

Ένα πολεμικό γράμμα από το Σελινό για την μάχη του Δεμίρ Ισάρ, 1913
A WAR WRITER FROM SELINO ON CRETE

αριστερή σελίδα 

Το χωρίον αυτό ήτο κατάφυτον από μηλέας 

αμπέλους κί Απιδέας ετρόγαμεν δέ 

άφθονα μήλα κί Αχλάδια. Κατά την δεκάτην 

τετάρτην Αυγούστου εφύγαμεν 

διά την Δράμαν, την 15ην είμεθα εις το

ζύρνοβον¹ καίτοι η βροχή μας έρενεν 

επί τέσσαρας ώρας ακαταπατίστως. Εμείναμεν

εκεί κί την άλλην ημέραν εφύγαμεν

κί με πορείαν μιας κί ημισείας 

ημέρας, εφθάσαμεν κί  κατεβλήσθημεν 

ημίσειαν ώραν μακράν της πόλεως, 

όπου υπήρχον δύο κρήναι ρέουσαι 

αύθονον ύδωρ. Εκαθίσαμεν εκεί και 

επεριμέναμεν κί τους άλλους Κρήτας

οι οποίοι ήσαν εις τας διαφόρους Μεραρχίας 

κί ήλθον κί τοιουτοτρόπως το Ανεξάρτητον 

 δεξιά σελίδα 

Σύνταγμα απετελέσθη μόνον 

από Κρήτας. Κατά την εικοστήν πέμπτην 

Αυγούστου 1913 απελύθησαν άπαντες

οι έφεδροι μέχρι της κλάσεως 

του 1910 μή συμπεριλαμβανομένου. 

Ημείς εμείναμεν επειδή δεν υπέστημεν 

ως φαίνεται τίποτα μέχρι νεωτέρας 

διαταγής. Κατά την Τρήτην Σ/βρίου

απέσπασαν διά την Κορυτσάν όλους 

τους εναπομείναντας παλαιούς στρατιώτας

του Συντάγμας. Εις την μίαν εισήλθομεν 

εις τον Σιδηρόδρομον κί επεράσαμεν 

τας Σέρρας, το Δεμίρ-Ισάρ² 

την Δοϊράνην Κιλκής Σαριγγιόλ³ κί την 

3ην μετά το μεσονύκτιον εφθάσαμεν 

εις την Θεσσαλονίκην. Εσταμάτησεν   Περισσότερες πληροφορίες 

 ¹ εννοεί το Κάτω Νευροκόπι. Το παλαιό όνομα της κώμης ήταν Ζύρνοβο και μετονομάστηκε σε Κάτω Νευροκόπι από τους Έλληνες του Νευροκοπίου (σήμερα στη Βουλγαρία) που προσέφυγαν εκεί μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ.

 ² εννοεί το σημ. Σιδηρόκαστρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1383 το Σιδηρόκαστρο έπεσε στα χέρια των Τούρκων και παρέμεινε υπό την Οθωμανική διοίκηση για 529 χρόνια, ενώ η πόλη μετονομάστηκε σε Δεμίρ-Ισάρ.

 ³ εννοεί το σημερινό χωριό Κρηστώνη που βρίσκεται στο νομό Κιλκίς. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου