Το θέατρον της Εθνικής μας ατιμώσεως, άρθρο στην εφημερίδα Η ΕΣΠΕΡΙΑ για την κατάληψη του Ρούπελ. 2 Ιουλίου 1916

Το θέατρον της Εθνικής μας ατιμώσεως, άρθρο στην εφημερίδα Η ΕΣΠΕΡΙΑ για την κατάληψη του Ρούπελ. 2 Ιουλίου 1916
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
                  ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.


Την παρελθούσαν Παρασκευήν μία Βουλγαρική Μεραρχία με

τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής διήλθε τα ελληνικά 

σύνορα παρά την Κούλα και προελάσασα δια του στενού Ντερ-

βέντη εκ της αριστεράς όχθης του Στρυμώνος έφθασε προ του

Ελληνικού φρουρίου Ρούπελ το οποίον είναι η κλείς της αμύνης

της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονί-

κης εις τον Ημερήσιον Τηλέγραφον του επιτοπίως μεταβάντος

ανταποκριτού κ. Στήβενς, ο Έλλην Διοηκητής του φρουρίου έρ-

ριψε 20 άσφαιρους βολάς πριν η παραδώση το φρούριον εις τους 

Βουλγάρους, ενώ δε τα πυροβόλα έρριπον τας ασφαίρους βολάς, 

στρατιώται τινές εις απώτερα σημεία του φρουρίου επυροβόλησαν 

κατά των Βουλγάρων δι'ενσφαίρων πυρών. Οι Βούλγαροι απέ-

στειλαν Γερμανόν αξιωματικόν προς τον Έλληνα Διοικητήν,

όστις είπεν εις αυτόν ότι πρέπει να παύση το πυρ διότι το φρού-

ριον έπρεπε να παραδοθή εις τους Βουλγάρους συμφώνως με τας

εξ Αθηνών διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

       Ο  Έλλην αξιωματικός λαβών, ως φαίνεται, εν τω μεταξύ 

και εξ Αθηνών οδηγίας διέταξε την υποστολήν της Ελληνικής 

σημαίας και ανεχώρησε του φρουρίου μετά των στρατιωτών, και 

το φρούριον κατελήφθη υπό των Βουλγάρων. Το φρούριον του

Ρούπελ κατασκευάσθη ευθύς αμέσως μετά την συνθήκην του

Βουκουρεστίου και εστοίχισε πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων δραχ-

μών, θα ήτο δε το σημαντικώτερον ορμητήριον του ελληνικού 

στρατού εν περιπτώσει επιθέσεως εναντίον των Βουλγάρων

και προελάσεως προς την Σόφιαν.

          Άλλο σώμα Βουλγαρικού στρατού προήλασε δια της δεξιάς

όχθης του Στρυμώνος εντός της Ελληνικής Μακεδονίας και

κατέλαβε την Βετρίναν, το Χατζή-Μπεηλίκ και πέραν της γεφύ-

ρας του Δεμίρ Ισσάρ  το χάνι Δερβεντί, τα υψώματα του Ραδό-

βου, τα οποία δεσπόζουν της σιδηροδρομικής γραμμής και της πό-

λεως Δεμίρ- Ισσάρ επίσης δε κατέλαβον και όλην την πέριξ πε-

διάδα. Επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν 

σταθμόν του Δεμίρ Ισσάρ αλλ' ο εκεί Ελληνικός στρατός αντέστη

ν' αποχωρήση αι τελευταίαι δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο

σταθμός κατέχεται από κοινού υπό Ελλήνων και Βουλγάρων  και

ότι οι Βούλγαροι κατέλαβον προσέτι το μεταξύ Κρουσόβου και 

Τσιγγέλι ύψωμα Φαιά-Πέτρα. Ούτως ώστε οι Βούλγαροι 

κατέχουν τομέα Ελληνικού εδάφους εκτάσεως υπέρ τα 200 τετρα-


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος