Ζητήματα και γνώμαι τα εν Ελλάδι εισβολή Βουλγάρων, άρθρο στην εφημερίδα Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 2 Ιουλίου 1916

Ζητήματα και γνώμαι τα εν Ελλάδι εισβολή Βουλγάρων, άρθρο στην εφημερίδα Η  ΕΣΠΕΡΙΑ, 2 Ιουλίου 1916


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΙΣΒΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.
Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.


Αι τηλεγραφικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

τα τελευταίας ταύτας ημέρας αναμφιβόλως προεκάλεσαν γενι-

κήν ανά τον εν διασπορά Ελληνισμόν αλγεινήν εντύπωσιν. Αι 

ειδήσεις αυταί συνοψίζονται εις τα εξής: Μεραρχία Βουλγαρική

με τινας Γερμανούς αξιωματικούς επί κεφαλής και απόσπασμα 

Ουλανών - όσοι ακριβώς εχρειάζοντο δια να προσδώσουν αμυδρό-

τατον Γερμανικόν χρώμα εις τους <<Πρώσσους της Ανατολής>> - 

εισέβαλαν εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν εισχωρήσαντες υπέρ τα

δέκα χιλιόμετρα μέχρι του φρουρίου Ρούπελ. Εζήτησαν δε αμέ-

σως ν'αποχωρήση η Ελληνική φρουρά εντός δύο ωρών, άλλως θα 

προσεβάλλετο. Ο επί κεφαλής έλλην αξιωματικός, έως ότου λάβη 

διαταγάς εξ Αθηνών εκράτησεν εις απόστασιν τους εισβολείς 

ρίψας εναντίον των 24 βολάς έπετα δε απεχώρησε με την φρου-

ράν του υποστείλας την Ελληνικήν σήμαια. Οι Έλληνες στρα-

τιώται μόλις συνεκράτησαν την λυσσώδη παραφοράν υπό τα κε-

λεύσματα των ανωτέρων, βλέποντες να υποστέλλεται η τιμη-

μένη σημαία των δια να αναπετασθή η Βουλγαρική. Άλλο Βουλ-

γαρικόν σώμα κατέλαβε θέσεις παρά την κατεστραμμένην γέφυ-

ραν του Ντεμίρ- Ισσάρ, ενώ ο Ελληνικός στρατός εξακολουθεί

εισέτι κατέχων την πόλιν Ντεμίρ-Ισσάρ. Οι Βούλγαροι 

επεχείρησαν να καταλάβουν και τον σιδηροδρομικόν σταθμόν

παρά την πόλιν, αλλ' οι Έλληνες στρατιώται αντέστησαν και

επηκολούθησε σύγκρουσις, οπότε Γαλλικόν αεροπλάνον πετών

υπέρ τας Βουλγαρικάς 

χεν ήδη σιωπηρώς ανεχθή την παρουσίαν των Συμμάχων εν Μακεδονία!

Η δήλωσ·ς  αύτη δι’ ης φαίνεται η Ελλάς θέτουσα τους

Βούλγαρους εις την αυτήν μοίραν με τους Συμμάχους εχειροτέρευσεν

έτι μάλλον την οδυνηράν αίσθησιν αλλ’η Κυβέρνησις

των γερόντων εν τη εξαιρετική αυτοπεποίθησει της τύφλας και

του πείσματος δεν βλέπει πέραν του στενού κύκλου της κλίκας

και με την φυσικήν εις υπεργήρους μοιρολατρείαν και ζωϊκήν

αδράνειαν αφίνει τα πράγματα να πηγαίνουν μόνα των…..

      Ο κ. Σκουλούδης είχε μόνον το μέγα θάροος να μη λάβη

υπό σημείωσ’ν την αναιδή και κυνικώτατην Βουλγαρικήν

διαμαρτυρίαν του κ. Πασσάρωφ δια το τον πυροβολισμόν κατά

Των Βουλγαρικών στρατευμάτων υπό της φρουράς Ρούπελ.


 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος