Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Η ψεύτικη απελευθέρωση των Σερρών

Ο εθνικός εμφύλιος είχε ως αποτέλεσμα τους χιλιάδες νεκρούς Ελληνες, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι για πολλούς το ζητούμενο δεν ήταν η ελευθερία της χώρας αλλά η ελευθερία με κυβερνώντες αυτούς και μόνο.

Τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν στην Μακεδονία δεν έχουν τελειωμό ακόμη και από τους ίδιους τους Ελληνες και ίσως είναι τα περισσότερα. Ο πόθος για την εξουσία μετέτρεψε σε τέρατα και προδότες αρκετούς Ελληνες, άσχετα με την "πλευρά" που ανήκουν.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια ιστορία για την απελευθέρωση των Σερρών ... που δεν ήρθε ποτέ.'Ως κατακλείδα τοϋ Κεφαλαίου τούτου παραθέτομεν διήγη- 
σιν αϋτόπτου μάρτυρος, ζήσαντος φρικτάς ώρας αγωνίας, καθ’ 
δλα άξιοπίστου δέ, εξιστορούσαν τήν άπελευθέρωσιν τών Σερ- 
ρών: 

«01 Βούλγαροι, λέγει, είχαν βάλει κανόνια γύρω άπό τήν πό- 
λι καί πολυβόλα στίς στέγες τών σπιτιών. "Ομάδες τοΰ ΕΛΑΣ, εί- 
χαν συγκεντρωθή γύρω άπό τήν πόλιν άλλά δέν τολμούσαν νά 
πλησιάσουν. Τότε έγινε τό έξης περίεργον : Ή διοίκησις τοϋ ΕΛΑΣ 
έστειλεν ώς πληρεξουσίους της Βουλγάρους άντάρτας γιά νά 
συζητήσουν τούς δρους τής παραδόσεως μέ τόν Βούλγαρο στρατί 
ωτικό διοικητή τής πόλεως. Πράγματι έπετεύχθη συμφωνία, τών 
Βουλγάρων άνταρτών ύπογραψάντων διά λογαριασμόν τοϋ ΕΛΑΣ. 
έ>- Ήρχισεν ή παράδοσις τών δπλων. Κάθε Βούλγαρος στρατιώ- 
της παρέδιδεν έπισήμως τό δπλον του, είς τήν έξοδον δμως τής πό- 
λβως οΐ Βούλγαροι άντάρται τούς έδιδαν άλλο καί έτσι ό Βουλ- 
γαρικός στρατός, παραδοθείς, έφυγεν ώπλισμένος δπως ήτο πριν. 
Τ Ηλθε, τέλος, ή Ιερή στιγμή: Ή ήμέρα πού έπί τέσσαρα όλόκληρα 
έτη περίμενάν οΐ Σερραϊοι. Ή ήμέρα κατά τήν όποίαν θά έμπαι- 
ναν μέσα είς τήν πόλιν οΐ Έλληνες άντάρται. 
Άπό τή νύκτα, οί Σερραϊοι, ήρχισαν νά πλέκουν στεφάνια, νά 
μαζεύουν λουλούδια, νά σιδερώνουν τάς "Ελληνικός σημαίας πού 
είχαν θάψει , τόσον καιρό. Καί, πρωί — πρωί, βγήκαν στούς δρόμους 
κατασυγκεκινημένοι, άνυπόμονοι νά ίδοϋν τούς Έλληνας πού θά 
έμπαιναν στήν πόλι. Τέλος, άπό στόμα σέ στόμα, διεδόθη δτι έρ- 
χονται. Όντως, ήρχοντο. Άλλά ποιοι ; ΟΙ Βούλγαροι άντάρτες μέ 
τήν βουλγαρική σημαία μπροστά . . . 

Τρομαγμένοι οΐ Σερραϊοι, έγκαταλείπουν τούς δρόμους καί 
τρέχουν νά κλειδωθούν είς τά σπίτια των. Ένόμισαν, δτι έπρόκειτο 
περί παγίδος, άπό έκεϊνες πού τόσον συχνά κατά τό παρελθόν 
τούς έστηναν οί Βούλγαροι. Δέν ήτο δμως παγίς. Καί τό άντε- 
λήφθησαν συντόμως. Διότι άνοίγοντας, δειλά — δειλά, τά παράθυ- 
ρά τους, βλέπουν πίσω άπό τούς Βουλγάρους νά έρχωνται οΐ Έ- 
λασϊται μέ τήν "Ελληνική σημαία. Έτσι έγινεν ή κατάληψις τών 
Σερρών μαζί καίάπό κοινοΰ ^μέ «τ’ άδέλφια» μας τούς Βουλγάρους») Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου