Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη Συντήρηση-επισκευή οχημάτων-Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής.


Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη Συντήρηση-επισκευή οχημάτων-Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής.

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.179/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Συντήρηση-επισκευή οχημάτων -Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 33.996,56 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ.12110/2018).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 27-11-2018, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350247-255 .

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου