Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 3η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». (CPV 45211360-0 : Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της περίληψης της Διακήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου