ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΒΛΑΧΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1862


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΒΛΑΧΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1862

Αδελφοί Ρωμάνοι της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αλβανίας
Τα μέλη ενός έθνους δεν δύναται να έχουν πλήρη πεποίθησιν εν εαυτοίς άλλως, ειμήσπουδάζοντα καλώς την προγονικήν ιστορίαν του έθνους των, εάν θέλουν να πλησιάσουνόσο το δυνατόν περισσότερον, από την καταγωγήν των.Το Ρωμανικόν (Βλαχικόν) έθνος είναι κλάδος του μεγάλου έθνους των Ρωμάνων. Πρέπειόθεν να γνωρίζη, τίνες ήσαν οι Ρωμάνοι, να ιδή τι είναι αυτοί σήμερον, και να διανοήτεωσάν τι δύνανται να ήναι. Όλαι αι μεγαλήτεραι αυτοί αδελφαί η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καιΠορτογαλλία, το επρολάβον, και με τον εθνισμόν, και με την φιλολογίαν, και με τονεξευγενισμόν. Όθεν οι Ρωμάνοι (Βλάχοι) της Τραϊανής Δακίας, αρχίσαντες να διασπώνταιπρος ανάκτησιν της εθνικότητός των, ούσης καταπιεσμένης από άλλα έθνη ξένα,προοδεύουν με βήματα μεγάλα δια να πλησιάσουν τας αυτών αδελφάς, και μητέρα τωνΙταλίαν και χάρις τω Θεω εις διάστημα πολύ σύντονμον το ελεύθερον μέρος της Ρωμανίας(Βλαχίας) έκαμεν ικανήν πρόοδον. Σεις όμως, αδελφοί, εμείνατε εις μίαν θέσιν κρίσιμον καιεπαπειλείσθε ημέραν παρ' ημέραν από άλλα έθνη, περικυκλωμένοι όντες από έθνη όλωςξένα εις υμάς, καταπιεσμένοι πανταχόθεν από την ξένην επιρροήν, εκαταντήσατε να μηγνωρίζητε αυτοί εαυτούς, και να κόψητε κάθε δεσμόν, συνδέοντα υμάς με τους αδελφούςσας, και μάλιστα αφ' ότου φανατικοί τίνες ξένοι επονηρεύθησαν δια να σας κάμνουν ναεγκαταλείψητε ολοτελώς την εθνικήν γλώσσαν. Σεις όμως ενθυμείσθε πολύ καλά τουςμεγάλους αυτοκράτορας Κωνσταντίνον, Ιουστινιανόν κτλ. και τα ανδραγαθήματα τωνμεγάλων Ατζάνων αυτοκρατόρων των Ρωμάνων (Βλάχων). Σεις δεν λησμονήσατε ότι οιαυτοκράτορες των (Βλάχων) εφιλονείκησαν επί τρεις αιώνας με τους βυζαντινούςαυτοκράτορας Νέας Ρώμης. Σεις όθεν, οίτινες έψετε να υπερηφανευθήτε με τοιαύταςαναμνήσεις, από τας οποίας άλλα πολλά έθνη είναι ζηλωτά, τί κάμνετε σήμερον δια νααποδείξητε εις τον κόσμον, ότι μόνον αι περιστάσεις σας εκράτησαν μέχρι σήμερον ειςαδράνειαν, και όχι λήθη των αναμνήσεων σας; 
Αν όχι τουλάχιστον η εθνική γλώσσα δενεξώνετο από τας εκκλησίας και το εμπόριον σας, αναμφιβόλως, ότι εθνισμός και ο προςτην πατρίδα έρως, ήθελον εξυπνήσει προ πολλού εις υμάς την ενέργειαν, δια της οποίαςστηρίζεται η πατρίς και ο εθνισμός. Τούτο και μόνον έκαμεν και τους υπό την Αυστρίαναδελφούς μας κατ' εξοχήν να αγωνισθούν επί αιώνας ολοκλήρους, με εθνικότητας πολύισχυροτέρας, από εκείνας μεταξύ των οποίων ευρίσκεσθε υμάς. Αλλάς σεις, αδελφοί, ειςτην εκκλησίαν έχετε γλώσσαν ξένην, εις τα λειψοδοσίας σας μεταχειρίζεσθε γράμματαξένα, δημοσίως ομιλείτε γλώσσαν ξένην, και την ίδίαν σας μητρικήν γλώσσαν ερρίψατε ειςπεριωρισμένην περιφέρειαν, ωσάν να εντρέπεσθε από αυτήν, την διαφυλάττητε μόνον διατας γυναίκας και τα παιδιά. Είμεθα όμως ευτυχείς και ομολογούμεν παρρησία την γενικήνημών ευγνωμοσύνην προς τα αδελφάς ημών, αίτινες διετήρησαν την Ρωμανικήν εστίαν,διδάξασαι τα τέκνα των να προσφέρουν όλας τα εκφράσεις της καρδιάς των εις τηνμητρικήν των γλώσσαν. Ναι! αδελφοί, αι γυναίκες σας εφύλαξαν τον Ρωμανισμόν μεταξύυμών. Είναι καιρός ίνα η εθνική γλώσσα διαδόθη από τας εστίας υμών εις τα Σχολεία, ταςΕκκλησίας και το εμπόριον. Έως πότε θέλετε ακούει τον ξένον δεόμενον εις τον Θεόν δι'υμάς εις μίαν γλώσσαν ξένην, και την οποίαν οι πλείστοι εξ υμών δεν ενοούν; 
Δεν είναιπιστευτόν ότι αυτό το έθνος, το οποίον είδεν εξερχομένους εκ των σπλάχνων του τόσους Ήρωας, φιλολόφους και πολιτικούς άνδρας, οίτινες ηγωνίσθησαν δια την ανεξαρτησία καιτην εθνικότητα άλλων λαών, πώς να μην εξάξη άλλους τόσους αληθείς πατριώτας, ώστενα εξαρκέσουν να εξαγάγουν την εθνικότητα αυτών την θύελλαν του ξένου, πλησιάζουσαννα ναυαγιστή. Σκεφθήτε κατά πόσον ευχάριστον είναι να προσευχηθή τις εις τον Θεόν τουεις την μητρικήν του γλώσσαν και κατά πόσον είναι πικρόν να προσευχηθή εις γλώσσανξένην, εις την οποίων να μη γνωρίζη τι λέγει, να μη γνωρίζη τι ζητεί. Διανοηθήτε κατάπόσον ευχάριστον ήθελεν είσθε εις υμάς, εις τας συζύγους σας, εις τα τέκνα σας ναακούητε εις την Εκκλησίαν την θείαν λειτουργίαν εις την εθνικήν γλώσσαν, και τί μεγάληνχαράν θα έχητε, βλέποντες τα τέκνα υμών, μανθάνοντα την μητρικήν των Ρωμανικήνγλώσσαν, την οποίαν άπαντες ενοείτε και όχι την ξένην. Κατά πόσον ευτυχείς θα είσθε,ακούωντες τα τέκνα σας διηγούμενα, ότι εις το σχολείον μανθάνουν εις την μητρικήν τωνγλώσσαν να αγαπούν τον Θεόν, τους γονείς και την πατρίδα. Αυταί είναι αι βάσεις, αίτινεςμας παρακίνησαν δια να σχηματίσωμεν εν Βουκουρεστίω εν Κομιτάτον, υπό τον τίτλονΜακεδονορωμανικόν, σκοπός του οποίου άλλους δεν είναι ειμή να ιδή και αυτά τα δύοεκατομμύρια Ρωμάνων (Βλάχων) από Δουνάβεως, Αδριατικής και Αρχιπελάγους, ακούοντατας ιεράς διδασκαλίας εις την εθνικήν των γλώσσαν, και παραδεχόμενα τα ημέτεραΡωμανικά στοιχεία καθώς και μίαν εκπαίδευσιν εθνικήν, σύμφωνον με το πρόγραμμα, τοεκδοθέν εκ του υπουργείου της δημοσίας εκπαιδεύσεως της Ρωμανικής πρωτευούσης.Θέλομεν να ιδώμεν τους δίδυμους αδελφούς μας, εκ Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αλβανίας καθώς και εκείνους της ελευθέρας Ελλάδος ν' αναγνωρίσουν τους αδελφούς τωνεκ της Τίσσας, Ευξείνου Πόντου και του Δνίστου, οίτινες αποτελούν μέρος του μεγάλου καιενδόξου έθνους των Ρωμάνων, το οποίον εκτείνεται από τον Ατλαντικόν Ωκεανόν μέχρι τουΕυξείνου Πόντο και το οποίον κατέκτησεν όλον σχεδόν τον τότε γνωστόν κόσμον, ότιαναγνωρίζουν τέλος αυτούς τους αδελφούς, οίτινες τους παρατηρούν με κατεσπαραγμένηνκαι πονούσαν καρδίαν πως αμελούν τον εθνισμόν των κατά τοσούτον μακράν απέχονταςαφ' ημών, και εν τω μέσω τοσούτων φυλών διαφόρου καταγωγής. Σεις είσθε, αδελφοί, τοδακτυλίδιον, δια του οποίου δυνάμεθα εκ συμφώνου να εισέλθωμεν εις την μεγάλην καιένδοξον νεορωμανικήν οικογένειαν. Α αθρέψατε τα τέκνα σας ταύταν την δοξασίαν, καιεστέ πεπεισμένοι, ότι εξεπληρώσατε την αποστολήν σας. Το Ρωμανο-Μακεδονικόνκομιτάτον Βουκουρεστίου επεφορτίσθη δια να διεθύνη την είσαξιν της εθνικής γλώσσας ειςτα Ρωμανικάς εκκλησίας, και την σύστασιν εθνικών σχολείων εις όλας τας Ρωμανικάςπόλεις, κωμοπόλεις χωρία, τοιουτοτρόπως ώστε να ιδή μίαν ημέραν, όλα τα 14εκατομμύρια Ρωμάνων έχοντα μίαν και μόνην φιλολοφίαν, μίαν και μόνην καλλιεργημένηνγλώσσαν, ήτις δεν δύναται να ήναι άλλη, ειμή αυτή της Τραϊανής Δακίας, ήτις έφθασεν νασυναμιλλάται εις την ωραιότητα με την Ιταλικήν γλώσσαν. Ζητεί όμως και την συνδρομήνυμών όλων κατά τα μέσα ενός εκάστου, σας παρακαλεί να σχηματίσητε και υμείς κομιτάτα,όπου οι Ρωμανοι (Βλάχοι) είναι περισσότερον συγκεντρωμένοι, άτινα (κομιτάτα), στενώςσυνδεδεμένα με το γενικόν κομιτάτον Βουκουρεστίου, να εργασθούν από κοινού προςπραγματοποίησιν του εθνικού σκοπού.Σκεφθήτε, αδελφοί, ότι η ώρα είναι κατάλληλος για ταύτην την μεγάλην επιχείρησιν τωνΡωμάνων (Βλάχων) και ο Θεός προστατεύει εκείνους, οίτινες εργάζονται εν ονόματί του,και η ευθύνη θα ήναι βαρεία δι' εκείνους, οίτινες θα σταθούν οπισθοδρομικοί.

Καίσαρ ΜποχλιάκΚ.Α. 
Ρωσέτης Δ. 
Μπρατιάνος
Στρατηγός Τέλλ
Ιωάννης Μπρατιάνος 
Π. Ι. Τζερνατέσκος
Γεώργιος Γκόγκας

Πηγη
Οικουμενικό Πατριαρχείο, Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηρής καταστάσεως 
, ενΚωνσταντινουπόλει, 1906, σ. 97-99.


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος