Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Οδός της Αθήνας για το Σιδηρόκαστρο στα Αστυνομικά Χρονικά το 1961

 

Οδός για το Σιδηρόκαστρο στην Αθήνα

Δεμίρ ’ Ισάρ ή Ντεμίρ ’ Ισάρ. Πάροδος τής όδοΰ Πεστών 2, άπέναντι άπό τή Σχολή Εύελπίδων. Τό Δεμίρ ’Ισάρ ή τό σήμερα γνωστό ως Σιδηρόκαστρον, είναι πόλις τής Μακεδονίας στο Νομό Σερρών. ’Εκεί οί 'Έλληνες τό 1913, ύστερα άπό διήμερη μάχη, ένίκησαν τούς Βουλγάρους. 

Από τα :ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΑΦ ΕΙΑ: Ο Δ Ο Ι Γ' Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 S , Τ Η Α Ε Φ Ο Ν Ο Ν API© 622-723 I Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : ΈτησΙα δραχμαί 60.—'Εξάμηνο; δραχμαί 30.—Τιμή τεύχους δραχμσΐ 2.50 1 Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : Έ τ η σ Ι α δ ο λ λ ά ρ ι α 3 . — ' Ε ξ ά μ η ν ο ; δ ο λ λ ά ρ ι α 1,5. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΟΣ Θ' ΑΘΗΝ4Ι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1?<51 ΤΕΥΧΟΣ 200ΟΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου