Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Αντωνιάδης Ξενοφών

Αντωνιάδης Ξενοφών 

Ό Άντωνιάδης Ξενοφων κατήγετο εξ ’Ηπείρου καί διωρίσθη υπό τήν ιδιότητα τοΰ δημοδιδασκάλου ως πράκτωρ καί οργανωτής ένοπλων σωμάτων εις τήν περιφέρειαν Σιδηροκάστρου καί Πετριτσίου, άλλα προδοθείς κατέφυγεν εις τήν Καβάλαν, όπου έξηκολούθησεν το έργο του.

Εις τούς Βουλγαρικούς πολέμους έτραυματίσθη εις τήν χεΐρα του

(Ανέκδοτο μητρώο τών μαχητών τοϋ Μακ. Αγώνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου