Το Σιδηρόκαστρο στο Corpus scriptorum historiae byzantinae, 1828

 


*Η αναφορά που γίνεται παρουσιάζει το Σιδηρόκαστρο ως Σιδηρόκαστρον το 1828 και όχι ως ΔεμιρΧισαρ ή κάτι άλλο.


Corpus scriptorum historiae byzantinae
by Niebuhr, Barthold Georg, 1776-1831, ed; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
Publication date 1828
Topics genealogy
Publisher Bonnae, impensis E. WeberiHISTORIARUM COMPENDIUBL 801 

v\ov 'Ιουστινιανού, τούτον *Ισάμ είς τιμήν του Ιδίου παιδος χαϊ 
των βασιλέων Ικφόβησιν μετά τιμής βασιλικής xul στρατευμάτων 
είχεν• δν Ιχπέμπει είς 'Ιερουσαλήμ χαϊ εις ολην την Συρίαν προς 
&έαν πάντων» ] 

5 Τψ χ/ ετει Ιπεστράτευσε Σουλεϊμάν κατά 'Ρωμαίων, ϊχων D 

μυριάδας ς'• xal πολλών αλωσιν χαϊ αίχμαλωσίαν ποιησάμενος, 
πορ&ησας χάί τ& Σιδηρόκαστρο?, άβλαβης υπέστρεψε. 

Τψ χό' ετει Ιχαυ&ηοαν αϊ άγοραϊ inb των *Ιερακιτων, χαϊ 
πολλοί ϊξ αυτών Ιφονλκίσ&ησαν, tfj χ<£ του 'Οκτωβρίου μηνός, 

10 τον αγίου Δημητρίου, ημέρα ί* ωρα η, σεισμός μέγας γίγονε 
χαϊ φοβερός Ιν Κωνσταντινουπόλει , χαϊ Ιπτώ&ησαν Ιχκλησίαι χαϊ . 
μοναστήρια χαϊ ohoi, χαϊ Χα6ς πολύς άπί&ανεν. έπεσε δί χαϊ 
η στήλη * Αρκαδίου Ιν τφ Ξηρολόφω χαϊ αλλαι πολλοί, χαϊ τά 
χερσαία της πόλεως τείχη, χαϊ πάλεις χαϊ χωρία h τ$ Θράχγ, 

15 η τε Νίκαια χαϊ Νικομήδεια χαϊ Πραίνετος. απέφυγε δέ χαϊ η Ρ 458 
θάλασσα των Ιδίων 8ρων εν τισι τόποις. Ικράτει δι χαϊ ο σεισμός 
μήνας ια. Ιδών δί ο βασιλεύς τά τείχη της πόλεως πτω&έντα, 
διελάλησε λέγων δτι νμεΐς οί της πόλεως αδυνατείτε τά τείχη 
χτίζειν, άλλα προσετάξαμεν τοις διοιχητάίς των d -εμάτων άπαι- 

30τεΐν εϊς τον κανόνα Κατά νόμισμα μιλιαρίσιον ϊν, χαϊ λαμβάνει 
αυτί η βασιλεία, χαϊ χτίζει αυτά. κάντεϋθ-εν άπικράτησεν η 
συνη&εια παρέχειν τά δικέρατα τοις διοιχηταΐς. κεράτια δι αϊ 
iff φόλλεις ώνομάσ&ησαν, ήτοι νουμμοι άπο Νουμα βασιλέως 

qnidam , qtrf §β dicebat Tiberiom etee lofttiniani filinm. honc bamufl 
ia hooorem filil sai, ut^ue terrorem imperatoribas obiiceret, regio i* 
honore habuit, exerdtm ' praefedt, utque ab omnitu» videri poeiet, 
Hiaroeolyma eam ac per totam Syriam mieit• 

Idem Suleiman anno 23 imperii Leonie exerdtnm 90 miliom in Ro- 
rnanoe doxit; capttajue mnltis et oppidia et homioibiu , ferreo etiam ca- 
atro (ld «nim est Siderocaetrum) Tastato^ illaeeue rediit domom, 

Anno 24 ab Hieradtis tabernae sunt mcenaae» moltiqoe eorum rap- 
plido affecti. die Octobrie 26, quae D. Demetrio aacra est, feria 4, 
nora 8, terrae motoe ingens atqae terribilie Cpoli falt, qoi templa mo- 
naiteria domofquer mnltae proitrayit, moltosqne hominee. corrmt etiam 
Arcadii ftatua in Xerolopho et aliae multae, atque mnri etiam terra- 
atres urbia, et in Thracia orbee atqne castella, nec non Nicaea Nicome- 
dia et Praenetna quin et mare quibuedam in lods a limitibus saii re- 
fadt• obtinoit terrae motue i*te menees 11. imperator ruina muromai 
orbU cognita dree ita eft allocutus• w vo• mnrie urbii reficiondU cum 
non sitif paree, noe qaaeitoribof nottris negotiam dedlmae ot nltra 
conetitntmii tribntnm in fingQla nomUmata acdpiant miliarieiDm omuD• 
idone in aerarinm Doetnun conferant, ex qoo not muroe condamos•' 
exiode obturait nt dicerata aeo bina ceratia quaeetoriboa solvantar. 
ceratia aoUm appaUantur 12 follee iire nanuni y fic dicti a Noma Ro- 
Gtorg. Ctdrcuu* Um. h 61 


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος