Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 16η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ»

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ανέρχεται στο ποσό των 166.935,48 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 207.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η σχετική διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ κι έχει λάβει αριθμό ανάρτησης 22PROC011129395

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με Α/Α διαγωνισμού : 191646
   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Βενιζέλου 34, 62300, Σιδηρόκαστρο
Τηλ.:2323350247, e-mail: ty@sidiki.gr

Η απόφαση Αριθ. Αποθ: 40/2022
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου