Το Δεμίρ Ισσάρ και η περιοχή μας στο περιοδικό "Η Φύσις", 1913

 

Το Δεμίρ Ισσάρ και η περιοχή μας στο περιοδικό "Η Φύσις", 1913


Ο SYMMAN1KOS ηΟΛΕΜΟ?
ΚΑΤΑ WΒΟΥΛΓΑΡΙΑ?
(Σντέ^ια καί tillot)
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Άνεκοινώθη τά κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ
Γεν. Στρατηγείου: !
«Οί άπδ ήμερων άρξάμενοι άγώνες πρδς έκβίασιν τών στενών . έν τή κοιλάδι τοΰ Νέστου,
τοΰ Στρυμώνος καί τών δρεινών διαβάσεων τοΰ
Μάλεσι έξακολουθοΰσιν. 'Ο έχθρδς δέ καίτοι
ύφιστάμενος άλλεπαλλήλους ήττας καί άπο-,
συντιθέμενος έκάστοτε, κατορθώνει βοηθούμενος ύπδ τοΰ λίαν δρεινοΰ έδάφους, ν' άνασυντάσση ένμέρε: τάς δυνάμεις του καί ν’άμύνεταΐ τής ύπ' αύτοΰ έγκαταλειπομένης χώρας.
Παρά τήν άντίστασιν καί τούς πείσμονας
άγώνας, ή προέλασις τοΰ Ελληνικού στρατοΰ
έξακολουθεΐ κανονικώς καί άδιαλείπτως.
Χθές (7ην ’Ιουλίου) είς τδ άκρον δεξιόν αί
ήμέτεραι δυνάμεις προήλασαν έκ Νευροκοπίου
πρδς βορράν, σήμερον δέ συνήντησαν πρδ αύτών όπισθοφυλακάς τοΰ προχθές διασκορπυ·
σθέντος έχθροΰ, μεθ’ών ήλθον είς σύγκρουσιν.
Ή στρατιά τοΰ κέντρου, άπωθήσασα τδν
έχθρδν ,έ.ξ 8λων τών θέσεων αύτοΰ, έφθασεν είς
τά δρίσθέντα αύτή τέρματα πορείας παρ’όλας
τάς μεγίστας έδαφικάς δυσχερείας καί τήν
έχθρικήν άντίστασιν.
Κατά τήν σημερινήν ήμέραν, 8ην’Ιουλίου,
ή προέλασις τοΰ ήμετέρου στρατοΰ έξηκολούθησε καθ’δλον τδ μέτωπον μέ άγώνας έναντίον τών έχθρικών όπισθοφυλακών.
Είς τδ άκρον δεξιόν ήμών έλαβε χώραν σήμερον νέος πεισματώδης άγών παρά τδ Κρέμεν.
Ό έχθρδς έκτοπισθείς καί πάλιν έκ τών θέσεων
αύτοΰ έτράπη είς φμγήν καταδιωκόμενος.
"Ετερον τμήμα στρατοΰ κατέλαβε τήν νοτίαν είσοδον τής στενωπού τής Κρέσνας. ‘Η
άριστερά στρατιά,; καταδιώκουσα τδν έχθρδν
υπερέβη τά υψώματα τοΰ Μπούκοβιτς καϊ καταδιώκει πρδς βορράν.
Κατά πληροφορίας φυγάδων έκ τοΰ Βουλγαρικού στρατοΰ, Τούρκων τήν έθνικότητα, οί
Βούλγαροι προχωρσύντες κατά ’μήκος τής κοιλάδος τοΰ Στρυμώνος έμόλυναν άπαντα τά
φρέατα ρίψαντες είς αύτά νεκρούς θανόντας έκ
χολέρας. Ώς έκ τούτου άπηγορεύσαμεν τήν
χρήσιν τών φρεάτων καί διετάξαμεν έξέτασιν».
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Είς τδ ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών διεβιβάσθη τό ,έξής τηλεγράφημα.
Είς τδ δεξιόν ήμών ή καταδίωξις έξακολουθεΐ, δ ήμέτερος στρατός κατέλαβε τήν Δομπρινίτσαν και Μπανίσκαν. *0 έχθρδς ύπεχώρησε πέραν τής Μαχομίας· άπαντα τά χωρία
εδρέθησάν κενά κατοίκων. Βούλγαροι δέ ένεδρεύοντες, έθεσαν πΰρ εϊς τινα τών χωρίων,
δπως δυσχεράνωσι τήν προέλασιν τοΰ ήμετέρου
στρατοΰ. Δύο τών έμπρηστών τούτων συλληφθέντες έπ’ αύτοφώρφέτιμωρήθησαν.
Είς τήν κοιλάδα τοΰ Στρυμώνος ή Στρατιά
ήμών κατέλαδεν δλόκληρα τά στενά τής Κρέσνας μέχρι τής βόρειας έξόδου.
Ό έχθρδς άποκαμών έκ τής διαρκούς άμύνης
έπεζήτησε νά έπιβραδύνη τήν προέλασιν ήμών
διά τής καταστροφής όλων τών τεχνικών έργων
τής όδοΰ. "Απασαι δμως αί δυσχέριαι ύπερενικήθησαν τά καταστραφέντα έργα έπηνωρθώθησαν,ό δέ στρατός μας προελαύνει άκωλύτως.
Είς τδ άριστερδν δμως δ έχθρδς υφιστάμενος
διαρκώς νέας ήττας, ύποχωρεΐ καθ’ δλην τήν
γραμμήν, καταδιωκώμενος πρδς.τδ Τριοκόβο καί
Μετζάροβο.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών
«Καί χθές καθ’ δλην τήν ήμέραν έξηκολού·
θησεν ή καταδίωξις ύπδ. του Ελληνικού στρατοΰ, σφοδρότατος δέ καί πεισματώδης άγών
άνεπτύχθη έπι τών σνενωπών τοΰ όρους Μπελέσι καί κυρίως έπί τής μεγάλης δδοΰ, ήτις
άγει έκ Δοϊράνης πρδς τήν Στρωμνίτσαν, καταλήξας διά νίκης τών Ελληνικών δπλων και
νέας ύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ.
Ή Δοϊράνη άπετέλει, ώς γνωστόν, άκμαϊον
σταθμόν έφοδιασμοΰ τής έν Ίστιπ τέταρτης
βουλγαρικής στρατιάς, ή δέ ύπδ τοΰ Ελληνικού στρατοΰ κατάληψις αύτής άπεστέρησε τήν
έν Ίστιπ Βουλγαρικήν στρατιάν μεγάλου μέρους τών έφοδίων καί τής μόνης γραμμής τών
συγκοινωνιών αύτής, διδόμενου δτι δ έκ Κιουστενδήλ · Τσουμαγιάς έφοδιασμδς μέσφ Πετσόβου θά ήτο δυσχερέστατος άν μή άδύνατος·
τοΰτο δ’ έξηγεΓ τήν κρατεράν άμυναν, ήν οί
Βούλγαροι άντέταξαν είς Κιλκίς καί πρδ τής
Δοϊράνης.
Ή άμυνα δμως τών στενών του Μπέλεσι
είχε διά τούς Βουλγάρους μεγαλειτέραν σημασίαν, διότι ή δϊά τούτων διέλευσις τών Ελλήνων καί ή πρδς Στρωμνίτσαν-Γαδοβίτσαν · Ίστίπ προέλασις έθεσεν είς κίνδυνον αύτήν τήν
υπαρξιν τής τετάρτης στρατιάς, είς ήν ούδόλωώχυρωμένον μέτωπον, διότι οί Έλληνες προελαύνοντες έκ Στρωμνίτσης, θά ήδύναντο νά
προσβάλωσι κατά νώτα τήν τοποθεσίαν ταύτην,
δπότε ή καταστροφή τής στρατιάς ταύτης θά
ήτο άφευκτος.
Άπεστάλη πρδς τδ Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών τδ κάτωθι τηλεγράφημα.
‘Η μάχη τής Στρωμνίτσης έκτυλιχθεΐσα έπί
τών δρεινών διαβάσεων του δρους Μπέλες, ήτο
ώς έκ τών δυνάμεων, αιτινες έλαβον μέρος, ώς
έκ τής διάρκειας καί ώς έκ τών έκατέοωθεν
άπωλειών καί ώς έκ τών άποτελεσμάτων αύ
τής, μάχη πρωτευούσης σημασίας. Ή δροσειρά
τοΰ Μπέλες, μήκους 100 χιλιομέτρων περίπου,
άποτελεΐ ώς έκ τοΰ ύψους άπδ 800—1000 μέτρων καϊ τοΰ άποτόμου τών κλιτύων αύτής
φραγμόν μεταξύ τής κοιλάδος τής Στρωμνίτσης καί τής νοτιανατολικής Μακεδονίας. Ή
δροσειρά αύτη διασχίζεται ύπδ μιάς καί μόνης
άμαξητής δδοΰ, τής άπδ Δοϊράνης είς Στρωμνίτσαν δυσκόλου καί ταύτης, ώς έκ τής κατα·
στάσεως καί τών μεγάλων κλιτύων.
Πλήν τής δδοΰ ταύτης, μόνον άτραποί δύσβατοι διασχίζουσιν έκ νώτων πρδς βορράν τήν
δροσειράν. Ό έκ Κιλκίς - Λαχανά ύποχωρήσας
βουλγαρικός στρατός έδιχάσθη καί μέρος μέν
αύτοΰ συνεκεντρώθη πρδς Δεμίρ-’Ισάρ, έτερον
δέ άναπτυχθέν νοτίως τής Δοϊράνης άμύνεται
καί ύποχωρήσαν έκεΐ κατέλαδεν άμυντικάς θέσεις έπί τών στενωπών τοΰ Μπέλες, άς καί ένίσχυσε δι’ δχυρών έργων.
Έλήφθη έκ Δοϊράνης τδ έξης έπίσημον τηλεγράφημα.
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών
Μετά τήν μάχην τής Στρωμνίτσας έληξε
σήμερον μέ νέαν νίκην ιών έλληνικών δπλων
ή άπδ τής χθές άρξαμένη μάχη τοΰ Δεμίο
Ίσάρ- μέγα μέρος τών ήττηθέντων έν Κιλκίς
Βουλγαρικών στρατευμάτων καί είδικώς τής
τρίτης μεραρχίας τά είς Λαχανά καί Νιγρίταν
ήττηθέντα στρατεύματα ώς καί πάντα τά άπολειφθέντα έν Σέρραις καί Καβάλα ύποχωρήσαντα είχον συκεντρωθή παρά τώ Δεμίρ-’Ισάρ
έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Στρυμώνος καί
παρά τήν είσοδον τής κλεισώρειας Δερβένι.
Τδ σύνολον τών έκεΐ συγκεντρωθεισών δυνάμεων άνήρχετο κατά τούς ύπολογισμούς ήμών
είς 44 τάγματα πεζικού. Ή ύπδ τών Βουλγάρων έκλεγεΐσα τοποθεσία έκτεινομένη άνατολικώς τοΰ ποταμού Στρυμώνος άπδ τής σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι τοΰ ρεύματος Κούργεβι, πλήν τής φυσικής αύτής ισχύος είχεν
δχυρωθή καί έξοπλισθή δια βαρέων πυροβόλων.
Έπροστατεύετο δέ δεξιόθεν ύπδ τοΰ Στρυμώνος. Πλήν δμως τής θέσεως ταύτης οί Βούλγαροι κατέλαβον διά πεζικού καίτά έπί τής δεξιάς
όχθης τοΰ Στρυμώνος ύψώματα παρά τήν Βέτριναν. Ούτως ή είσοδος τής Κλεισούρας Δερβένι έφράσετο τελείως.
Τμήμα στρατιάς έκ τριών μεραρχιών ύπδ τδν
ύποστράτηγον Μανουσογιαννάκην είχεν έντολήν
νά καλύπτη τδ δεξιόν πλευρδν τοΰ κατά τών
διαβάσεων τής Στρωμνίτσης έπιχειροΰντο; Ελληνικού στρατοΰ έναντίον πάσης έκ Δεμίρ-Ί·
σάρ έπιθέσεως. Ταύτοχρόνως διά νά έκκαθαοίση τδ μεταξύ ύπορειών τοΰ ύψους Μπέλεσι
καί τής δεξιάς όχθης τοΰ Στρυμώνος έδάφους
άπδ παντός έχθρικοΰ τμήματος. Πρδς τδν σκοπόν τούτον είχε διατεθή μία μέν μεραρχία
πρός έπιτήρησιν τών διαβάσεων τοΰ Στρυμώνος
μέχρι τής λίμνης ’Αχινού, δύο δέ έτεραι συνεκεντρώθησαν παρά τδ Χατζή Μπεκλήκ.
Ούτως δ Ελληνικός στρατός έχει σήμερον
άντιμέτωπον καί καταδιώκει ού μόνον τήν παρ’
αύτοΰ ήττηθεΐσαν στρατιάν τοΰ Ίβάνωφ, άποτελουμένην έκ τών μεραρχιών 3, 6, ΙΟ, καί
13 δυνάμεως 80 ταγμάτων, άλλά καί τήν τετάρτην βουλγαρικήν στρατιάν άποτελουμένην
έκ τών μεραρχιών 2, 5, καί 8 ήτοι 22 ταγμάτων ύποχωρησάντων σχεδόν άθικτων έξ’Ιστίπ
καί τά όποια καταδιώκει έπίσης δ Ελληνικός
στρατός.
If. Δούόμανης
Αί ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών
Ό Φρούραρχος Σερρών τηλεγραφεί,δτι ή πόλις κατελήφθη ύπδ άποσπάσματος προσκόπων·
δτι έκηρύχθη 0 στρατιωτικός νόμος καί έσχηματίσθη πολιτοφυλακή πρδς τήρησιν τήςτάξεως.
’Αποσπάσματα προσκόπων καί πολιτοφυλάκων έξήλθον είς ύπαιθρον, ϊνα φρουρήσουν αύτήν άπδ ένδεχομένην έπίθεσιν κομητατζήδων.
Βούλγαροι έν πανικφ έγκαταλείψαντες τήν
πόλιν, άφήσαντες μέγα πλήθος ζωοτροφιών,
πολεμοφοδίων καί έν τή συγχύσει τής φυγής
των άφήκαν άφρουρήτους, ώστε νά δυνηθώσι γά
διαφύγωσιν έδδομήκοντα Έλληνας προκρίτους,
άλλ’ δ ιατρός Χρυσάφης καί διακόσιοι άλλοι
δμογενεΐς έσφάγησαν μετά φρικωδών βασανιστηρίων.
'Ομοίως άγνοεΐται ή τύχη τοΰ έπισκόπου
καί τών άλλων τριάκοντα προκρίτων Δοϊράνης,
οί’τινες συνελήφθησαν καί άπήχθησαν έκεΐθεν
ώς δμηροι κατά τήν φυγήν τών Βουλγάρων.
Ούτοι έπεβιβάσθησαν τοΰ σιδηροδρόμου Δοϊράνης Σνα μεταφερθώσιν είς Σέρρας, άλλά δέν
έφθασαν έκεΐ. Υπάρχουν φόβοι, δτι έσφάγησαν
καθ’ δδόν.
. (Γφαφιιον Stga-nart.
Άνεκοινώθη ή έξής έπίσημος έκθεσις περί
τής έν Δεμίρ-’Ισάρ, γενομένης ύπδ τών Βουλγάρων καταστροφής :
«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω δτι, μεττάς'ίοθείσας πληροφορίας περί σφαγών έν Δεμίρ-’Ισάρ, Ιστάλη Αξιωματικός τοϋ Επιτελείου,
δστις έξηκρίβωσε τά έξής :
Ό Βούλγαρος λοχαγός τής χωροφυλακής
Μίκτά Μιλιγκώφ, τή ύποδείξει τριών βουλγαριζόντων κατοίκων, συνέλαβε τόν Μητροπο -
λίτην Κωνσταντίνον, τδν ίερέα Παπασταΰρον,
τδν προύχοντα θωμάν Παπαζαχαρίου καί πλέον
τών ίκατών άλλων ίμογενών, ους ένέκλεισαν
είς τδν περίβολον τής Βουλγαρικής σχολής.
• Τούτους ίπαντας τήν 25ην πρδς τήν 26ην
τρέχοντος Βούλγαροι στρατιώταε καίχωροφύλακες έφόνευσαν καί δι’ άγγαρίας Τούρκων
χωρικών έβαψαν είς τδν περίβολον τής Σχολής
καί έξωθι τόΰ Ανατολικού μανδροτοίχου αύτής.
- Ό;.Αξιωματικός τοϋ ’Επιτελείου μου διέταξε
τήν έκταφήν αύτών, ϊνα βεβαίωθή. Καί δντως
είς βάθος πλέον 2 μέτρων άνερεύθησαν συσσωρευμένα τά .πτώματα τών σφαγέντων.
Έκτδς τών σφαγών Ιδίασαν Αξιωματικοί καί
στράτιώται πολλάς παρθένους, μίαν δέ Ιξ αυτών; δνδματι ’Αγαθήν θωμά, κόρην κηπουρού,
άντιστάσαν, Ιφόνευσαν. Τά καταστήματα τής
πόλεως κατεστράφησαν καί διηρπάγησαν ώς
καί άπαντα τά σκεύη τών οικιών τών δμογενών
ών τούς πλ'είστους έσωσαν οί Τούρκοι κάτοικοι
Ιν ταΐς οίκίαιςτων.
Έν γένει ή κωμόπολις παρουσιάζει οίκτρδν
θέαμά καταστροφής και ή πείνα άπειλεϊνά συμπλήρωσή ταύτην.»
Αββαβχβε
Δελαγραμμάτικας
• Καταότρο^η εις τάς Σέρρας
'Υπουργεΐον Στρατιωτικών
Ή πόλις Σερρών έκάη δλόκληρος, έξαιρέσει
τής Τουρκικής καί ’Εβραϊκής συνοικίας.’Αγορά
έκάη έπίσης. Πλήθος γυναικοπαιδών εύρέθησαν φονευμένα ή άπηνθρακωμένα έντδς τών
Οικιών. ■
Πόλις στερείται έντελώς άρτου. ’Απόλυτος
Ανάγκη ληφθώσι μέτρα συντόνως πρδς διατροφήν πληθυσμού. Οί άστεγοι ύπερβαίνουσιν τάς
20 χιλιάδας. Λεπτομερείας θά τηλεγραφήσω
προσεχώς...
7η Μιραρχία Σωτήλης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
Διεβιβάσθη είς τδ Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών Ικ τοΰ Γενικού Στρατηγείου τά άκόλουθον τηλεγράφημα.
Σήμερον τδ Αριστερόν καί τδ κέντρον τοΰ
μετώπου μας προήλασαν,χωρίς νά συναντήσουν
τδν έχθρόν. Είς τδ άκρον δεξιάν ήμών αί ήμέτεραι δυνάμεις, μετά πείσμονα μάχην, διαρκέσασαν άπδ τής 9ης πρωίνής μέχρι 4ης καί
ήμισείας Ισπερινής ώρας παρά τήν’Αλιστράτην
καί Κριτσόδαν, έτρεψαν τδν έχθρόν είς φυγήν
καί κάτ'έλαβον τήν Δράμαν.
Ό Μητροπολίτης Δράμας καί πάντες οί κάτοικοι, μή έξαιρουμένων ούδέ τών Τούρκων καί
’Ισραηλιτών, μετά δακρύών καί χαράς Ιδέχθησας ώς σωτήρα τδν Ελληνικόν στρατόν, σώσαντα αύτούς, ώς έλεγον, έγκαίρως έκ βεβαίας
καταστροφής.
Σκηναί έξόχως συγκινητικά! διεδραματίσθή:
σαν, οί δέ κάτοικοι έξ εύγνωμοσύνης κατεφίλουν τάς χείρας τών Αξιωματικών καί στρατιωτών. .
Καθ’δμοιον τρόπον ύπεδέχθησαν τδν ήμέτερον στρατόν είς άπαντα τά χωρία καθαρώς
Ελληνικά, δι’ ών διήρχετο.
Ό έχθρός κατά τήν φυγήν αύτοΰ έγκατέλειψε μεταξύ άλλων υλικών 70 Αραμπάδες πλήρεις διαφόρων είδών, προερχόμενων έκ λεηλασίας τής Έληνικής κωμοπόλεως Δοξάτου καί
άλλων χωρίων.
Ό έπί κεφαλής τών ήμετέρων δυνάμεων παπαρέδωκε τά είδη ταΰτα είς τδν Μητροπολίτην,
δπως τ’ άποδώση είς τούς λεηλατηθέντας.
Οί Βούλγαροι καταπατοΰντες πάντα Ανθρώπινον νόμον, μεταδάλλουσιν είς τέφραν καί
έρήμοΰσι πάν δ,τι Ελληνικόν κατά τήν ύποχώρησιν αύτών, μή φειδόμενοι άμάχων γερόντων, γυναικών καί. παίδων».
Δουύμανης
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Τά γενικόν στρατηγείον άπέστειλλε τδ κάτωθι τηλεγράφημα:
«Έπιβεβαιοΰται δτι οί Βούλγαροι ύποχωροΰντες Ικ Δεμίρ-Ίσσάρ έσφαξαν 100 Έλληνας
καί ’Οθωμανούς προκρίτους, τούς όποιους Ικάλεσαν είς τά Διοικητήριον άνυπόπτους. Είς
τδν σταθμόν τού Δεμίρ-Τσάρ εύρέθησαν Ιγκαταλειφθέντα παρά τών Βουλγάρων δύο άτμάμαξαι Ιν καλή καταστάσει καί 140 βαγόνια
πλήρη πολεμοφοδίων καί τροφών. 'Ομοίως κατά
τδ μήκος τών δδών ύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ
μέχρι καί πέραν τοΰ Πετριτσίου, εύρέθησαν
ύπερτετρακόσια δχήματα πλήρη υγειονομικού
ύλικοΰ, δπλων καί άλλων έφοδίων. Τδ μηχανικόν Ιργάζεται παντού δραστηρίως πρδς έπισκευήν τών γεφυρών, τών καταστραφεισών ύπό
τών βουλγάρων.
Στρατιωτικών πληροφοριών
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Τδ Ιξής τηλεγράφημα τού κ. ’Επιτελάρχου
άπεστάλη έκ τοΰ Σιδηροδρομικού σταθμού
Χατζή-Μπελλίκ:
Σφοδρός Αγών συνήφθη σήμερον είς τδ
άκρον δεξιόν ήμών παρά τήν Μπαμπίνειαν, θέσιν
κειμένην έπί τής έκ Σερρών διά Βροντής πρδς
Νευροκόπιον όδοΰ.
Ή μάχη Αρξαμένη άπδ πρωίας έληξε τήν
8ην έσπερινήν ώραν μέ πλήρη Αποσύνθεσιτών άμυνομένων είς τήν θέσιν ταύτην έχθρικών
δυνάμεων.
Ό Ιχθρδς πολυάριθμος, μετά πυκνού πυροβολικού, ήμύνθη. κρατερώς τών Οχυρωμένων
αύτού' θέσεων, έξ ών οίήμέτεροι Ιξετόπισάν
αύτόν περί τήν έσπέραν.
Τρεις λόχοι ύπδ τάν ταγματάρχην Παυλόπουλον έπιτεθέντες διά τής λόγχης διά ζητωκραυγών έξετόπισαν |κ τών κεχαρακωμένων
υψωμάτων δλόκληρον Βουλγαρικόν τάγμα ύπδ
τδν ταγματάρχην Παυλώφ, έπενεγκόντες είς
τδν Ιχθρδν μεγίστας Απώλειας.
Τδ ήθικον τών ήμετέρων άνδρών διατηρείται
άκμαιότατον, ένφ τδ τού έχθροΰ καταπίπτει
δσημέραι, ώς έκ τών Αλλεπαλλήλων ήττών.
Ήμετέρα μεραρχία κατέλαβε σήμερον τδ Μελένικον, άνευ Αντιστάσεως. Καθ’ άπαν τδ λοιπόν μέτωπόν έπεκράτησεν ήρεμία.
Ό έχθρός ό παρά τήν Δράμαν χθές ήττηθεΐς, διασκοπισθείς τελείως, Ιτράπη πρδς τάς
δρεινάς διαβάσεις τοΰ Μόκρου, έκείθεν δέ διά
Παπάκιοϊ πρδς τά παλαιά Βουλγαρικά σύνορα,
έγκαταλείψας μεγάλην ποσότητα αλεύρων καί
άλλα έφόδια. Αί χθές περιγραφείσαι σφαγαί
τής κωμοπόλεως Δοξάτου ήσαν δυστυχώς, πολύ
κατώτεραι τής πραγματικότητος. Νεώτεραι
πληροφορίαι έπίσημοι πιστοποιοΰσιν, δτι ή
άχρειότης καί τά αίμοβόρα ένστικτα τών Βουλγάρων υπερβαίνουσι πάν δριον. Έκ τών 3,000
Ελλήνων κατοίκων τής Ανθηράς κωμοπόλεως
μόνον 120 εύρέθησαν ζώντες.
Κατά τάς πληροφορίας τών στρατιωτικών
άρχών, τδ θέαμα είνε άποτρόπαιον. Ζητοΰσι δέ
αύται τήν έκείσε Αποστολήν Ελληνικού στρατού, ϊνα ένθαρρύνη κατοίκους τών πέριξ χωρίων νά προβώσιν είς ταφήν πλέον τών 2000
πτωμάτων κατακρεουργηθέντων Ελλήνων κατοίκων ατινα παραμένουν άταφα.
Εύτυχώς ή πρδς Δράμαν ταχεία προέλασις
τοΰ στρατού μας καί δ κρότος τοΰ προσεγγίζοντος Ελληνικού πυροβολικού έσωσαν πάντα
τά λοιπά Ελληνικότατα χωρία τής περιοχής
άπδ τδν βέβαιον όλεθρον.
Δι’ δ οί Έλληνες καί Μωαμεθανοί έχαιρέτισαν τδν στρατόν μας ώς σωτήρα.
Δονόμανης
Η ΤΠΟΓΓΛΦΗ ΤΗΣ Ε1ΓΗΝΗΣ
Τήν 28 ’Ιουλίου ή Διάσκεψις τοΰ Βουκουρεστίου συνήλθεν είς γενικήν συνεδρίασιν καί
προέβη είς τήν υπογραφήν τοΰ κειμένου τής
όριστικής ειρήνης.
Τδ μέγα τούτο γεγονός, διά»τού όποιου τίθεται τέρμα είς τούς Αγώνας, οϊτινες αιματοκύλισαν έπί δεκάμηνον τήν τέως Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, έωρτάσθη εύφροσύνως έν Ρουμανία. Κανονιοβολισμοί, κωδωνοκρουσίαι, συγκεντρώσεις
χαιρετίζουν τήν χαρμόσυνον ήμέραν.
Τώρα πλέον Απομένει ή άποστράτευσις τών
έμπολέμων. Ή Βουλγαρία Αρχίζει άποστρατευομένή άπδ τής αΰριον, τά δέ λοιπά κράτη
μετά 15 ήμέρας.
"Οσον διά τά έκρεμή ζητήματα τής αύτονομίας τών Σχολών καί ’Εκκλησίας, κατόπιν
τής έπιμονής τής Βουλγαρίας δπως μή Αναγνώριση αύτάς, οί Έλληνες καί Σέρβοι πληρεξούσιοι έδήλωσαν είς τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν τής Διασκέψεως δτι θά έπιδιώξουν κατ’
άλλον τρόπον τήν έπιβολήν τοΰ δικαίου. Έπίσης δέ έδήλωσαν, δτι δέον νά θεωρηθώσιν ά·
πηλλαγμένοι πάσης Αλληλεγγύης μετά τής
Βουλγαρίας ώς πρδς τδ ζήτημα τής Άοριανουπόλεως.
Συγχρόνως οί Έλληνες καί Σέρβοι πληρεξούσιοι έπεφυλάχθησαν ρητώς νά φέρωσιγ είς
τήν κρίσιν διαιτησίας τά ζητήματα έπί τών όποιων δέν έπετεύχθη συμφωνία κατά τάς διαπραγματεύσεις. Οί Σύμμαχοι θά Ιμπιστευθώσιν
είς τήν άπόφασιν τού Διαιτητικού Δικαστηρίου
τής Χάγης.
Ό Πρω&νπουργός κ Βενιζίλος άπέοτειλε πρός τον
Βαοιλέα και τυν Υπουργόν τών *Εξωτερικών τό άκό·
λοι&ον τηλεγράφημα,ίγγέίλον ιην υπογραφήν της ειρήνης.
‘Η συνθήκη τής ειρήνης ύπεγράφη. σήμερον
τήν πρωίαν είς τάς 11. ’Ακολούθως δ πρόεδρος
τής Διασκέψεως κ. Μαγιορέσκο εκήρυξε -τήν
λύσιν τών έργασιών αύτής.
Ο Κ4 I ZEF ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΛΣΙΛΕίΙ ΜΛΣ
Τό Ύπουργεΐον ιών Στρατιωτικών δι* εγκυκλίου
τον κοινοποιηδιί&ης πρός άπάοας τάς στρατιωτικός άρ·
χάς άνεκοίνωσε τήν εξής ήμερηοίαν διαταγήν τής Α. Μ.
τοδ Βααιλέως-
’Αξιωματικοί, δπαξιωματικοί, στρατιώται και ναδται.
Ή Α. Μ. ό Γερμανός Αυτοκοάτωρ ηύδόκησε
νά Μοί άπονείμη τδ άξίωμα τοΰ Στρατάρχου
Ιν τφ Στρατφ Του κατόπιν τών Ελληνικών
νικών.
ΕΙνε^τοΰτο ύψίστη τιμή, Αντανακλώσα είς
δλην τήν πολεμικήν δύναμιν τής Ελλάδος,
τής όποίας τήν άξίαν ή Μεγαλειότης Του Αναγνωρίζει διά τών φράσεων, δτι «τά στρατεύματά Μου ένήργησαν θαυμασίως καί έπολέμησαν μετά ήρωϊκής Ανδρείας, προκαλέσαντα
πληρεστάτην έκτίμησιν καί θαυμασμόν.»
Άναγγέλλων είς σάς τήν εϊδησιν ταύτην,
Αναγνωρίζω συγχρόνως, δτι είς σάς, είς τούς
Αγώνας καί τάς θυσίας σας, δφείλω τήν μεγάλην ταύτην τιμήν, ή όποία μοί έγένετο καί διά
τούτο σάς εύχαριστώ.» Λυβούνοβον 28 Ιουλίου 1913.
Κωνόταντϊνος Β΄


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος