Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σιδηρόκαστρο στο The Illustrated War News

Το Σιδηρόκαστρο στο The Illustrated War News
Αγγλικά (Μεταφράσεις με Google translator)

18 Oct 1916

Across the Struma the Bulgars have notbeen able to hold the British, who have been able to get across the Demirhissar-Seres line, in addition to forcing the enemy out of all the salient villages and driving him off to the hills. Seres itself has been reached, and contact made with the strong defences there. The position of the Bulgars in Seres is one of considerable danger.

Σε όλη τη Στρούμα, οι Βούλγαροι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους Βρετανούς, οι οποίοι μπόρεσαν να περάσουν τη γραμμή Demirhissar-Seres, εκτός από το να αναγκάσουν τον εχθρό να φύγει από όλα τα εξέχοντα χωριά και να τον διώξουν στους λόφους. Η ίδια η Σέρες έχει φτάσει και έγινε επαφή με τις δυνατές άμυνες εκεί. Η θέση των Βουλγάρων στις Seres είναι πολύ επικίνδυνη.

8 Noe 1916

The British on the Struma front have been busy concerning themselves with the Seres-Demir Hissar railway. Our force had already cut this line, and appreciably increased their hold by a brilliant piece of work that gave them a firm grasp of ground in the direction of Demir Hissar. In this affair a number of villages were taken, the chief of which was that of Barakli Djuma, a place which had been strongly organised to hold any movement towards Demir Hissar, only six miles away. Weather is interfering in this zone also, but by now the whole of the front has been well organised from the Struma to the Italian wing on the sea, and, with a I state of certainty possible in Greece behind the lines a state that seems likely to come about this front should present the most formidable threat to the enemy, and might join in rendering his position impossible in the Balkans at any time.

Οι Βρετανοί στο μέτωπο της Στρούμα ήταν απασχολημένοι με τον σιδηρόδρομο Seres-Demir Hissar. Η δύναμή μας είχε ήδη κόψει αυτή τη γραμμή και αύξησε αισθητά τη συγκράτηση τους με μια εξαιρετική δουλειά που τους έδωσε μια σταθερή αντίληψη του εδάφους προς την κατεύθυνση του Ντεμίρ Χισάρ. Σε αυτή την υπόθεση καταλήφθηκαν πολλά χωριά, αρχηγός των οποίων ήταν το Barakli Djuma, ένα μέρος που είχε οργανωθεί σθεναρά για να κρατήσει οποιαδήποτε κίνηση προς το Demir Hissar, μόλις έξι μίλια μακριά. Ο καιρός παρεμβαίνει και σε αυτή τη ζώνη, αλλά μέχρι τώρα ολόκληρο το μέτωπο έχει οργανωθεί καλά από το Στρούμα μέχρι την ιταλική πτέρυγα στη θάλασσα και, με μια κατάσταση βεβαιότητας πιθανή στην Ελλάδα πίσω από τις γραμμές, μια κατάσταση που φαίνεται που πιθανόν να προκύψει αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αποτελεί την πιο τρομερή απειλή για τον εχθρό και μπορεί να συμμετάσχει στο να καταστήσει αδύνατη τη θέση του στα Βαλκάνια ανά πάσα στιγμή.

23 Jan 1918

The Balkan reports still spoke of artillery activity in the Monastir region ; but there was no word of further developments in that quarter. Allied aviators had dropped bombs on the rail-way from Seres to Drama, and o n e'n e m y bases at Demi-Hissar and Alchar. Air - raids took place also on the

Οι βαλκανικές εκθέσεις μιλούσαν ακόμη για δραστηριότητα πυροβολικού στην περιοχή του Μοναστηρίου. αλλά δεν έγινε λόγος για περαιτέρω εξελίξεις σε εκείνο το τρίμηνο. Οι συμμαχικοί αεροπόροι είχαν ρίξει βόμβες στη σιδηροδρομική γραμμή από τις Σέρες προς τη Δράμα και σε βάσεις στο Demi-Hissar και στο Alchar. Αεροπορικές επιδρομές έγιναν και στο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου