Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Επιστολή από το μέτωπο με έκδηλο ενθουσιασμό και ελπίδα στη νίκη, Επιλοχίας Κ. Καλαμάς, Δεμίρ Ισάαρ 1913

Επιστολή από το μέτωπο με έκδηλο ενθουσιασμό και ελπίδα στη νίκη, Επιλοχίας Κ. Καλαμάς, Δεμίρ Ισάαρ 1913

Επιστολή από το μέτωπο με έκδηλο ενθουσιασμό και ελπίδα στη νίκη των μαχόμενων στη ζώνη των επιχειρήσεων. Διαστ. 117Χ180 χιλ.
Στην επιστολή διαβάζουμε:
«ΔΟΞΑ ΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩ ΤΩ ΙΒ. ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΩΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΩ ΕΝΔΟΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΣΤΡΑΤΩ 1912/1913
ΤΙΜΗ ΤΩ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
«Κύριε Αλέξανδρε Λαύρον
Θεσσαλινίκην
Δια ταυτής μου κάμνω γνωστώ ότι κατ' αυτάς αναμένω επιστολήν εκ πατρίδος μέ επιταγήν,στην επιστολήν έγραψα να σταλλούν διά υμάς.
Σας παρακαλώ δε όπως φυλάξητε την επιστολήν μου ταύτην μέχρις ου έλθω αυτόσε.
Οπόταν δέ πράγματι λάβητε τοιαύτην σας παρακαλώ να το κάμνητε γνωστόν, ίνα γνωρίζω. Σύστασίς μου Κων. Καλαμάν Επιλοχίαν
8ον Πεζικόν Σύνταγμα
8ος λόχος, ΙΙΙΙ Μεραρχίαν
Δεμίρ Ισάρ
Παρακαλώ μη με παραξηγήσετε διά το βάρος εις ο σας υποβάλλω
Σε χαιρετώ
Προθύμος
Κ. Καλαμάς Επιλοχίας
Ο φίλος σας Γ. Κατσίχτης ευρίσκεται εις πατρίδα με άδειαν.
Δεμίρ Ισάαρ 31/8/13»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου