Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Διαχείριση α)Ογκωδών & Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, β)Αμιαντούχων & λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Διαχείριση 
α)Ογκωδών & Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, 
β)Αμιαντούχων & λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής
Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για: «Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής» συνολικού προϋπολογισμού 75.094,03,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 27/10/2022 και ώρα 15:00μμ. (α/α συστήματος 173386).

Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 8012/05-10-2022 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 242).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου