Η Εκγυκλιος Χριστουγέννων της Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου

 
Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναχές καί τόν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Λάμπει καί πάλι τό Ἀστέρι τῆς Ἀνατολῆς φωτίζοντας ἄπλετα τό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὅπου ἀνακλύθηκε σύμφωνα μέ τίς Εὐαγγελικές περιγραφές ἀλλά καί τίς Προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ νεογέννητος Χριστός. Τά ἱερά πρόσωπα τοῦ μυστηρίου, ἡ Παναγία Θεοτόκος καί ὁ ταπεινός Ἰωσήφ, καταθέτουν μπροστά στά ἐκπληκτικά γεγονότα τῆς περίεργης νύχτας τήν πίστη τους καί τήν ὑποταγή τους στό Θεό. Μέ τήν αἴσθηση ὅτι ὑπηρετοῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση πού τούς διέκρινε ἦταν ἀδύνατο νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ Ἀνατολή τῶν Ἀνατολῶν ἐσήμαινε κάτι ἰδιαίτερα ξεχωριστό: Τήν μοναδική τομή στήν παγκόσμια ἱστορία τοῦ πλανήτη μας καί τήν ἀρχή μιᾶς νέας ζωῆς γιά τό ταλαιπωρημένο ἀνθρώπινο γένος. Τό ἀγγελικό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ στούς οὐρανούς, γιά τήν εἰρήνη ἀνάμεσα στούς λαούς τῆς γῆς καί γιά τήν εὐδοκία στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἦταν τό οὐράνιο προανάκρουσμα γιά τήν ἔναρξη τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τόσο χαρούμενο, τόσο ἐλπιδοφόρο αὐτό τό μήνυμα. Τό ἀκοῦμε μέ χαρά τοῦτες τίς μέρες μέσα ἀπό τόν ἀρχαγγελικό ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν Προφητειῶν. Εἶναι τό ἄνθος, ἡ καρδιά καί ὁ καρπός τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι τά φτερά τῶν Ἀποστόλων. Εἶναι ὁ στηριγμός τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως. Εἶναι τό συστηματικό θεολογικό ἐντρύφημα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Εἶναι ὁ καρπός τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Εἶναι ἡ χαρά καί ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Γιά τούς Χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό καινούργιο χτίσιμο τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ δική τους ἀναγέννηση. Εἶναι ἡ αἰσιοδοξία γιά τό βίο καί ἡ ἐλπίδα γιά τή ζωή. Ὅπως γράφει ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος «ὁ μέν γάρ Θεός, οὐ μόνον ἐξ οὐκ ὄντων ἡμᾶς πεποίηκεν ἀλλά καί τήν κατά Θεόν ζωήν ἡμῖν ἐχαρίσατο τῇ τοῦ Λόγου χάριτι».

Μέ τίς αἰώνιες αὐτές ἀλήθειες ὡς πνευματικό ἐξοπλισμό καί μέ τήν πραγματικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ξαναζοῦμε κι αὐτή τή χρονιά τά εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ἀς ἐγκαταλείψουμε, ἀδελφοί, τούς δισταγμούς καί τίς ἀμφιβολίες μας μπροστά στήν μυστηριακή σφαίρα πού κυκλώνει τή Θεία Γέννηση ἀφοῦ κατά τόν Μ. Βασίλειο «ὁ μέν νοῦς τῶν πραγμάτων ἐλάσσων, ὁ δέ λόγος τῶν νοουμένων πάλιν καταδεέστερος». Μπροστά στόν Χριστό πού πιστεύουμε παίρνει νόημα ἡ ζωή μας, ἀναπτερώνονται οἱ ἐλπίδες μας, ἀπαλύνονται οἱ πόνοι μας, ξεχνιοῦνται οἱ καημοί μας, ὁπισθοχωροῦν οἱ φόβοι μας, γλυκαίνονται οἱ πίκρες μας καί ὑποφέρονται οἱ ἀδικίες σέ βάρος μας. Ἀς μήν ξεχνοῦμε ποτέ ὅτι ὡς Χριστιανοί ἔχουμε «χρείαν βίου καλοῦ καί ψυχῆς καθαρῆς καί τῆς κατά Χριστόν ἀρετῆς» κατά τόν Μ. Ἀθανάσιον.

Κατά τά ἐφετινά Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου, ὁ διεθνής καί ὁ ἐθνικός μας περίγυρος εἶναι ταραγμένος καί ἀνησυχητικός πρῶτον, ἀπό ἕναν πόλεμο ἄδικο καί ἀδικαιολόγητο πού συνεχίζεται ἐπί μῆνες καί μάλιστα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα μέ ὅλες τίς ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ νά ἔχει καί στά σώματα καί στίς ψυχές τῶν ἀδελφῶν μας. Δεύτερον, ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες κρίσεις, οἰκονομική, ὑγιειονομική, ἐνεργειακή. Τρίτον, ὡς Ἕλληνες Χριστιανοί ζοῦμε κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τῶν ἀδυναμιῶν μας πού πολλές φορές γίνονται αὐτοκαταστροφικές, ἰδίως αὐτῆς τῆς διχόνοιας καί τοῦ ἐγωισμοῦ μας, τοῦ μιμιτισμοῦ καί τοῦ ἐπηρεασμοῦ μας ἀπό ξενόφερτες ἐπιρροές. Ὡς κράτος, τέλος, τέταρτον πιεζόμεθα ἀπό πλῆθος ἐξωτερικῶν ἀπειλῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἡ σημαντικότερη εἶναι ἡ κατακτητική μανία τοῦ πολυπληθοῦς γειτονικοῦ ἀλλόθρησκου λαοῦ. Πῶς θά μπορέσουμε μπροστά σ’ ὅλες αὐτές τίς προκλήσεις νά ἀντισταθοῦμε;

Μόνο ἄν ἀναγεννηθοῦμε μέσα στήν ἀνανεωτική καί  ζωογόνα ἀτμόσφαιρα τῆς Χριστιανικῆς μας πίστεως, ὅπως τήν διδάσκει καί τήν παρέχει σέ ὅλους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σέ τοῦτες τίς δύσκολες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ἄς ἁκούσουμε προσεκτικά τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου μας μέσα ἀπό τήν σοφία τοῦ Ἱ. Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, μᾶς συμβουλεύει, «τήν σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καί στοιχῶμεν. Μή γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι ἀλλήλοις φθονοῦντες». Ἄς τό παραδεχτοῦμε καί ἄς προσέξουμε. Ὁ φθόνος, ἡ ἀντιζηλία, ἡ ἐχθρότητα, ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία, ἡ ἐκδίκηση, ἡ φιλοχρηματία καί ἡ ἀδιαφορία, κατατυραννοῦν τήν ἑλληνική κοινωνία μας. Ἐάν δέν διορθώσουμε τά πάθη μας, δέν θά μπορέσουμε νά σταθοῦμε ὄρθιοι στούς ἀνέμους πού μᾶς χτυποῦν. Οἱ ἑορτάσιμες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων εἶναι εὐκαιρία ἀνανήψεως καί ἐπιστροφῆς στήν ταπείνωση, στήν καθαρότητα, στήν ἁπλότητα καί στήν εἰρήνη τῆς Βηθλεέμ.

Μπροστά στά εἰδικά προβλήματα τῆς ἁκριτικῆς μας Μητροπόλεως ὡς Ἑπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας σας διατηρῶ αἴσθημα ἀνησυχίας χωρίς ὅμως νά μέ ἐγκαταλείπει ἡ ἐλπίδα. Πιστεύω πῶς οἱ ἁρμόδιοι ἀντιλαμβάνονται τήν ἰδιαιτερότητα τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς μας γιά τά ὁποῖα τούς ἐνημερώνουμε συχνά πυκνά γραπτῶς καί προφορικῶς ἀπό χρόνια. Ἡ Ἐκκλησία στόν τόπο μας δέν θά παύσει ποτέ νά εἶναι κοντά στά προβλήματα τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας.

Μέσα στήν χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί μέ πολλές ἐλπίδες γιά τήν καινούργια χρονιά πού ἔρχεται ἄς βηματίσουμε ταπεινά στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γιά νά προσκυνήσουμε τόν Ἐμμανουήλ ζητῶντας νά χαρίσει εἰρήνη καί θεῖο φωτισμό στίς ψυχές μας καί σ’ ὅλο τόν κόσμο.

Χρόνια Πολλά σέ ὅλους,

σέ σᾶς, στίς οἰκογένειες καί τά παιδιά σας.

Εὐχέτης στόν σαρκωθέντα Χριστό,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος