Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη της δημοπρασίας της πράξης «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ενδοδημοτικής Οδοποιίας Δήμου Σιντικής»

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ». (CPV 45233141-9 : Εργασίες συντήρησης οδών).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΔΟΠΟΙΙΑ (470.894,88 €) και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 470.894,88 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με ΑΔΑ:63ΝΥΩ1Υ-Ι2Ω

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011857273

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 194543

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου