Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ροδόπολης

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ροδόπολης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται από 3-12-2022 και λήγει στις 23-12-2022 και ώρα 12:00 εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από τη δημοσίευση  της περίληψης διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων των  Δημοτικών  Καταστημάτων Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου