Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 2.495.837,00€ πλέον ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης 25%) και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Πέμπτη 09-02-2023 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 178401).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 11718/2022 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, ποσού 40.051,59 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

Σιδηρόκαστρο, 19/12/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου