Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Το μνημείο του Σιδηροκάστρου, 5 Σεπτεμβρίου 1918

Το μνημείο του Σιδηροκάστρου, 5 Σεπτεμβρίου 1918. Επεξεργασμένη φωτογραφία. 
Το μνημείο του Σιδηροκάστρου, 5 Σεπτεμβρίου 1918
Κατά την 5ην Σεπτεμβρίου, έπέτειον τής μάχης Δοϊράνης κατά τό 1918, ή στέψις τοΰ ηρώου τών νεκρών τοϋ 21ου Συντάγματος έν Σιδηρόκαστρο . ). Ή φωτογραφία έλήφΰη την στιγμήν καθ' ην έξεφωνοΰντο τά ονόματα τών νεκρών τοΰ Συντάγματος ύπο τοϋ ύπασπιστοΰ τοΰ Συντάγματος 'Εκ τών επισήμων διακρίνονται ό στρατηγός κ. Β. Άναγνιόστου. διοικητής τής Ζ' Μεραρχίας Σερρών, ό διοικητής τοϋ Συντάγματος κ. Αγγελόπουλος καί ό "Επαρχος Σαντινής, κ. Σαράντος. Ή μάχη τής Δοϊράνης ύπήρξεν ιστορική, διότι άπο την επιτυχή εκ6ασιν αυτής ΰπεο τών Συμμαχικών _στρατευμάτοιν, _εκρίθη ή δλη τύχη καί _εκβασι- τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου, διότι ολίγας ημέρας κατόπιν ο' Βούλναροι έξ ητησαν _άνακω χ ην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου