Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ο θάνατος του διοικητή των Σερρών Ισμαήλ μπέη, 1813

Ο θάνατος του διοικητή των Σερρών Ισμαήλ μπέη το 1813 στην εφημερίδα Ελληνικός Τηλέγραφος

Διαβάστε όλη την εφημερίδα Ελληνικός Τηλέγραφος της 26 Αυγούστου 1813 ΕΔΩ

Στις 26 Αυγούστου 1813 η εκδιδόμενη στη Βιέννη ελληνόφωνη εφημερίδα Ελληνικός Τηλέγραφος δημοσίευσε την είδηση για το θάνατο του διοικητή των Σερρών, Ισμαήλ μπέη, και τη διαδοχή από τον γιό του, Γιουσούφ:
«Ισμαήλ μπέης, ο μπέης των Σερρών, ο πάντοτε πιστός μείνας εις την υψηλήν πόρταν,
εν ω προ ολίγου εστράτευεν εναντίον των Σέρβων κατά βασιλικήν προσταγήν, υπέπεσεν
εις τον δρόμον εις θανατηφόρον ασθένειαν και απέθανε, διά το οποίον ουχί ολίγον λυπείται η υψηλή πόρτα. Αντ’ αυτού διωρίσθη διάδοχος και μπέης των Σερρών ο υιός αυτού Γουσσούφ μπέης, όστις ετύγχανεν έως τώρα μουσσελίμης της Θεσσαλονίκης, νέος
προικισμένος με πολλάς λαμπράς αρετάς, παρά του οποίου ελπίζουσιν οι πραγματευταί
[= έμποροι] την αυτήν σκέπην και προστασίαν, οίαν είχον και ζώντος του πατρός του»
— ΐ'σμαήλ μπέης,',ο μπέης Των Σερ­
ρών, ο τϊαντοτε πιςός μείνας ί'ις Την ύ-
ψηλήν Κορταν, εν ω προ ολίγου ίςρά-
τευεν εναντίον των Σέρβων κατά βασιλι­
κών προςαγήν, ύπέπεσεν εις τον δρόμον
εις θανατηφορον ασθενεί αν και απέθα­
νε, δια το οποΐον ονχί ολίγον λυπείται
,ή ύψ^λιί πόρτα. Α'ντ' αυτου διωρίσθη
διάδοχος και μπέης των Σεββων 'ο ψίς αΰ-
"·* τ> ν/ «ν">'
του ίονιτσονφ μ.·ιϊεης, ο ξις ετνγχανεν
ί«5 τώρα μουσσελίμης της Θεσσαλονί­
κης, νεος προικισμένος με παλλάς λαμ-
&Μ 3—
πράς α ρε τ ας, παρ χ τοΐΐ οποίον έλπίζοο-
σιν οι πραγματευτα) Την αυτήν σκέπην
κα} προςασίαν, ο'ίαν είχον κα) ζώντος
του πατρός του- Ε ν τούτοις ή υψ>)λ^ πόρ­
τα θελουσα να εμπόδιση ταραχάς τινχς
και σκευωρίας εκ μέρους Τωνΐενιτζάρων,
διώρισε πασιαν τής-Θεσ-σαλονίκης τον ύ·
^ηλότατον Μόραλη Μπεκ'ιρ πασιαν,
πρώην τζιαοΰς "μπασην, άνδρα Τιμωμΐ-
νον άπο ολους διά τάς αρετάς Του. Τοιου­
τοτρόπως άπεκατεςάθη πάλιν τό πασια-
λίκι της Θεσσαλονίκης, τό οποίον ή υψν)-
λη πόρτα. αφηκεν ηδη πολλούς χρόνους
ερημον πασια χάριν Του ι/ου του IV-
μ α η Χ μπέη-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου