Ή Πρόεδρος τής Εμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927

Ή Πρόεδρος τής Έμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927. Επεξεργασμένη φωτογραφία.
Ή Πρόεδρος τής Έμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927
«Ή Έμμέλεια» ίδρύθη τό 1895, επί Τουρκοκρατίας. Ό τότε ίεροκήρυξ άείμνηστος 'Ωρολογάς, θέλων να βοηθήση τό ποίμνιόν του, συγκινημένος άπό τον πόνον καί τήν δυστυχίαν τών Χριστιανών Ελλήνων, συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως ένός Φιλοπτώχου Σωματείου τό όποιον νά προσφέρη βοήθειαν καί άνακούφισιν εις πτωχούς "Ελληνας".
Τό 1927 γίνονται άρχαιρεσίες, έκλέγεται τo νέον Διοικητικόν Συμβούλιον μέ Πρόεδρον τήν Καν Χρυσοΰλαν Τέγουτζικ, ή δποία έπί 36 συνεχή έτη δέν έπαυσε νά προσφέρη καί νά προάγη τήν Έμμέλειαν, ώστε ή Αδελφότης αυτή νά θεωρήται σήμερον ένα άπό τά πλέον γόνιμα Σωματεία εις τό είδός τους.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος