Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ή Πρόεδρος τής Εμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927

Ή Πρόεδρος τής Έμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927. Επεξεργασμένη φωτογραφία.
Ή Πρόεδρος τής Έμμέλειας κ. Χρυσούλα Τέγουζικ, 1927
«Ή Έμμέλεια» ίδρύθη τό 1895, επί Τουρκοκρατίας. Ό τότε ίεροκήρυξ άείμνηστος 'Ωρολογάς, θέλων να βοηθήση τό ποίμνιόν του, συγκινημένος άπό τον πόνον καί τήν δυστυχίαν τών Χριστιανών Ελλήνων, συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως ένός Φιλοπτώχου Σωματείου τό όποιον νά προσφέρη βοήθειαν καί άνακούφισιν εις πτωχούς "Ελληνας".
Τό 1927 γίνονται άρχαιρεσίες, έκλέγεται τo νέον Διοικητικόν Συμβούλιον μέ Πρόεδρον τήν Καν Χρυσοΰλαν Τέγουτζικ, ή δποία έπί 36 συνεχή έτη δέν έπαυσε νά προσφέρη καί νά προάγη τήν Έμμέλειαν, ώστε ή Αδελφότης αυτή νά θεωρήται σήμερον ένα άπό τά πλέον γόνιμα Σωματεία εις τό είδός τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου