Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σιδηροκάστρου.

Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σιδηροκάστρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αποφασίζουμε
1) Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των
περιοχών Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου, Βαμβακοφύτου, Θερμοπηγής, Κ.Αμπέλας, Καπνοφύτου,
Καρυδοχωρίου, Προμαχώνα, Σιδηροκάστρου, Σχιστολίθου, Φ.Πέτρας, Χαρωπού, Άνω και Κάτω
Ποροΐων, Ακριτοχωρίου, Βυρώνειας, Θρακικού, Μακρυνίτσας, Μανδρακίου, Ν. Πετριτσίου,
Νεοχωρίου, Ομαλού, Πλατανακίων και Σιδηροχωρίου, Ανατολής, Θεοδωρίου, Καλοχωρίου
Καστανούσας, Κερκίνης, Λιθοτόπου, Μοναστηρακίου, Οδηγήτριας, Παραποτάμου, Ροδόπολης και
Σταυροδρομίου, ως κατωτέρω:
α) Επιτρέπεται από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός
Κυριακών και αργιών και από την Ανατολή ως τη Δύση του ηλίου, η μεταφορά και η συλλογή
ατελώς και άνευ αδείας από τους κατοίκους των παραπάνω χωριών των ξηρών και κατακείμενων
δένδρων και των υπολειμμάτων των υλοτομιών από τις συστάδες, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι
υλοτομικές εργασίες και έχουν συνταχθεί τα τελικά πρωτόκολλα υλοτομίας και πάντοτε με την
υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής, ως εξής:
Τοπική Κοινότητα Καστανούσας
Συστάδες 5α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης και 158 του Δημόσιου
δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.
Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων
Συστάδα 6α και 10 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Μακρυνίτσας
Συστάδα 14γ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Κ. Ποροΐων (εκτός των κατοίκων του Σιδηροχωρίου)
Συστάδες 22 και 23α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Α. Ποροΐων
Συστάδες 27β, 30 και 32 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Συστάδες 33β και 33δ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου
Συστάδες 41β και 41γ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου
Συστάδες 50α και 52β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Βυρώνειας
Συστάδες 56β, 57γ και 61β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.
Τοπική Κοινότητα Ν. Πετριτσίου
Συστάδες 72ε, 99α, 99β, 99γ, 111α και 111β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος
Κερκίνης.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63fdc7b90d794546dad5760a στις 28/02/23 12:01
4
Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου
Συστάδες 244, 269, 276, 281α, 281β και 286α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος
Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Προμαχώνα
Συστάδες 230α, 230β, 235, 236β, 236γ, 237, 295, 297 και 299 του Δημόσιου δασικού
συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
Συστάδες 26, 28, 31α, 32, 37, 40, 42, 51α, 51β, 68β και 84β του Δημόσιου δασικού
συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου
Συστάδες 95, 97, 98, 100 και 110 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος ΑχλαδοχωρίουΑγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
Συστάδες 112α, 112β, 113, 127, 153, 154α, 170α, 173, 179, 180, 182, 185, 189 και 190
του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Χαρωπού
Συστάδες 217, 218 και 220 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος ΑχλαδοχωρίουΑγκίστρου-Σιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου
Συστάδες 148 και 149 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-ΑγκίστρουΣιδηροκάστρου.
Τοπική Κοινότητα Ανατολής
Συστάδες 101, 108, 111 και 146 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.
Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης
Συστάδες 75, 76 και 82 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.
Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης
Συστάδες 27, 34, 39, 40, 55, 62, 68 και 71 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος
Κρουσίων.
Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου
Συστάδες 3, 4, 10 και 16 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.
β) Επιτρέπεται από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός
Κυριακών και αργιών και από την Ανατολή ως τη Δύση του ηλίου η υλοτομία Γαύρου και
Πουρναριού από τη χαμηλή ζώνη των σκληρόφυλλων πλατύφυλλων, μόνο από δάση και
δημόσιες εκτάσεις που δεν ανήκουν σε δημόσια δασικά συμπλέγματα, τα οποία διαχειρίζονται με
διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας.
γ) Η ποσότητα που θα συγκεντρωθεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) χ.κ.μ ή τους τέσσερεις (4) τόνους κατά οικογένεια.
2) Επιτρέπεται η συλλογή, υλοτομία και μεταφορά βεργών αποξήρανσης καπνού, περιέλιξης
κηπευτικών φυτών, ξυλείας προς περίφραξη ποιμνιοστασίων, αγρών, αμπελιών, πασσάλων προς
προστασία γεωργικών κτημάτων, ράβδων για την κατασκευή αλιευτικών κλωβών, ξυλεία για
γεωργικά εργαλεία από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός
Κυριακών και αργιών, για την κάλυψη ατομικών αναγκών των προαναφερθέντων χωριών,
ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκρισή μας η
οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού υπαλλήλου.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63fdc7b90d794546dad5760a στις 28/02/23 12:01
5
3) Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας, την ατελή
υλοτομία οποιονδήποτε μοναχικών δένδρων μέχρι (5) κατά στρέμμα, μόνο μέσα από ιδιόκτητους
αγρούς, μετά από υποβολής σχετικής αίτησης, αυτοψίας υπαλλήλου της υπηρεσίας μας και
ενημέρωσης του δασοφύλακα της περιοχής.
4) Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση των παραπάνω καυσόξυλων καθώς και η συγκέντρωσή τους
προς πώληση.
5) Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και μέσα μόνο στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.
6) Απαγορεύεται η μεταφορά των δασικών προϊόντων πέραν των διοικητικών ορίων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (ακόμα και σε εκείνους που είναι δημότες της κοινότητας
αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα) καθώς επίσης και η μεταφορά τους σε
χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.
7) Απαγορεύεται η υλοτομία στα πρανή των δρόμων καθώς και η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων
της υλοτομίας στο κατάστρωμα αυτών.
8) Η υλοτομία θα διενεργείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων δεξιά και αριστερά των
Εθνικών και Επαρχιακών οδών.
9) Απαγορεύεται κάθε υλοτομία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των παραπάνω
παραγράφων (1) και (2), καθώς επίσης και η μεταφορά πέραν των διοικητικών ορίων των
χωριών τους.
10) Τα δασικά δένδρα που φύονται μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, θα υλοτομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.
1337/1983, ύστερα από άδεια της οικείας Πολεοδομικής Αρχής.
11) Η παρούσα ισχύει έως 31-12-2023.
Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν θα
διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως αυτά
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 115 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.
Δασικά προϊόντα που μεταφέρονται κατά παράβαση της παρούσας, καθώς και τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά κατάσχονται και δημεύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013.
Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στους Υπαλλήλους της Δασικής
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων και σε κάθε φιλόνομο
πολίτη.
Η ισχύς της παρούσας ΔΑΔ αρχίζει με την έκδοση και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και ισχύει έως 31 – 12 – 2023.
Κάθε προγενέστερη απόφασή μας, σχετική με τη ρύθμιση της καυσοξύλευσης στην
περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας, παύει να ισχύει.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου
Γαϊδαρτζής Στυλιανός
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Δείτε όλο το έγγραφο του Δασαρχρείου που αφορά τη διάταξη ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος