Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου ¨Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ¨ του Δήμου Σιντικής» συνολικού προϋπολογισμού 34.224,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας καλείτε να καταθέσει την προσφορά του (Τεχνική και Οικονομική) έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, σε έντυπο φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου με την ένδειξη να πρωτοκολληθεί και να παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα με την παρούσα πρόσκληση και είναι τα παρακάτω:

Τεχνική περιγραφή του προς προμήθεια εξοπλισμού.
Οικονομική προσφορά.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 των εταιριών κατασκευής του εξοπλισμού.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (e-ΕΦΚΑ και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών) από την οποία να προκύπτει η μη ύπαρξη οφειλών.
Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβολής (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της εταιρείας/φυσικού προσώπου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία/φυσικό πρόσωπο η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία/φυσικό πρόσωπο δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, ως αποδεικτικό μέσο για την μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του φορέα.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον Έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Όλα τα σχετικά έγγραφα της ανάθεσης (Σχετική Μελέτη, Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής (https://www.sintiki.gov.gr/).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2323350234 – 2323350237 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

      Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

   Τορουνίδης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου