Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

241.859,00€ για τις "παιδικές χαρές" του Δήμου Σιντικής (Προκήρυξη διαγωνισμού)

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Σιντικής»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 241.859,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Τρίτη 23/05/2023 και ώρα 15:00:00 (α/α συστήματος 189985). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 3285/12-04-2023 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234-237).

Σιδηρόκαστρο, 12/04/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου