Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ 26 Απριλίου 2023

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 682.129,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 15:00:00 (α/α συστήματος 187785).

Το πλήρες σώμα της αρ. πρωτ. 3449/20-04-2023 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234-237).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου