Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Αναφορά στο Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο του Γεώργιου Ακροπολίτη, περ 1261 - 1281

Αναφορά στο Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο του Γεώργιου Ακροπολίτη, περ 1261 - 1281

γαγον. προέφθασαν γὰρ τὸ τῶν ᾿Αλβανιτῶν ἔθνος, καὶ τὰ τῆς ἀνταρσίας ἐκπεπληρώκασιν· ἅπαντες γὰρ ξυνῆλθον τῷ ἀποστάτη 5 δεσπότῃ Μιχαήλ. ἐπεὶ γοῦν αὐτὸς ἑώρων τὰ πάντα κυκώμενα, ἐκ τῶν Δεβρῶν ἀπάρας (πλείους γὰρ ἐκεῖσε ἡμέρας ἢ ἔδει διή
νυσα· κύκλῳ γὰρ εἶχον τοὺς πολεμίους) μετὰ μετρίων τινῶν ἀν- δρῶν τῶν ἐξυπηρετούντων μοι μεθ᾽ ὅπλων κατείληφα τὴν ᾿Αχρίδα. κἀκεῖσε γοῦν τὸν ἐπὶ τῆς τραπέζης εἰς φυλακὴν τοῦ κάστρου ἀφείς,  διαβὰς τὴν Πρέσπαν καὶ τὸ οὕτω πως ἐπονομαζόμενον Σιδηρόκα στρον, τῷ Πριλάπῳ προσέσχον, καὶ οἷον ἐδόκουν ὡς εἰς λιμένα τινὰ προσοκεῖλαί με ἄκλυστον. ὑπῆρξε δὲ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐκεῖσε οὖσιν ἡμετέροις τὰ ἐναντία. τῶν γὰρ πέριξ χωρῶν καὶ κάστρων ὁ ἀντάρτης ἐπιδραξάμενος Μιχαὴλ ἑνὸς καὶ μόνου τοῦ Πριλάπου ἐλείπετο, καὶ ἔσπευδεν, ὅσον ἦν αὐτῷ δυνατόν, ὑφ᾽ ἑαυτὸν ποιη- σαι τὸν Πρίλαπον· οὕτω γὰρ ἦν ἐξὺν αὐτῷ καὶ ἀσφαλῶς τῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου