Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

34.971,30€ για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού δίνει ο Δήμος Σιντικής

34.971,30€ για καθαριστικά δίνει ο Δήμος Σιντικής

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής
(συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων».
Α Π Ο Φ Α Σ Η 225/08-05-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Απόφαση 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε το με αριθμό 6/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 34.971,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24%) με τίτλο:
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των
Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων».
Γ. Αναθέτει στον προμηθευτή: Σφέτκο Νικόλαο, Δραστηριότητα: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, Διεύθυνση: Νέο
Πετρίτσι Σερρών, ΤΚ:62043, A.Φ.M.: 075407629 Δ.Ο.Υ: Σερρών, την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των
Νομικών του Προσώπων», έως του ποσού 34.971,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24%).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου