Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Τι έγινε με το ακίνητο πολιτιστικών εκδηλώσεων της δωρεάς στο Δήμο Σιντικής από τον Σύλλογο Μελενίκιων Σιδηροκάστρου

Η Αξιοποίηση του κτιρίου του Συλλόγου Μελενίκιων Σιδηροκάστρου (ή το κτήριο της δωρεάς του Συλλόγου στον Δήμο, όπως το αναφέρετε) έχει να κάνει με την παραχώρηση του κτηρίου 
Το συγκεκριμένο κτίριο  συμφώνα με τον Δήμο Σιντικής κατασκευάστηκε ως χώρος για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων.

Ο Δήμος μας έκανε αποδοχή δωρεάς του ακινήτου από τον Σύλλογο Ευελπίδων Μελενίκου το 2019.
Το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και είπε τα ακόλουθα :
Ο Σύλλογος Ευελπίδων Μελενίκου , έχει στην κατοχή του ένα ημιτελές κτίριο . Το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε ως χώρος για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων , ομιλιών, διαλέξεων , θεατρικών παραστάσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων . Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί ο Σύλλογος δεν μπορεί να καλύψει πλέον άλλες δαπάνες λόγω οικονομικής αδυναμίας . Ωστόσο είναι ένα κτίριο που όταν αποπερατωθεί θα μπορεί και ο Δήμος Σιντικής να το χρησιμοποιεί για διάφορες εκδηλώσεις όπου συγκεντρώνεται πλήθος εφόσον δεν διαθέτει ανάλογο χώρο για τις πολιτιστικές δραστηριότητές του .
Για το λόγο αυτό και κατόπιν συμφωνίας με το Σύλλογο προτείνεται να γίνει παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στον Δήμο υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβει να αποπερατώσει το κτίριο εντάσσοντας το σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Μετά τα παραπάνω ο κ. Τσίντσιος ανέγνωσε το σχέδιο της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του συγκεκριμένου ακινήτου του Συλλόγου Ευελπίδων Μελενίκου προς τον Δήμο Σιντικής . Πρότεινε επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
 Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της σύμβασης παραχώρησης του παραπάνω κτιρίου στο Δήμο. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου επί του θέματος, το σχέδιο της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης , τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει τη σύμβαση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του Συλλόγου
Ευελπίδων Μελενίκου προς τον Δήμο Σιντικής , όπως παρακάτω:
Στο Σιδηρόκαστρο σήμερα την …………….2019 και στα γραφεία του Δήμου Σιντικής , μεταξύ των :α) του ν.π.δ.δ με την επωνυμία ¨Δήμος Σιντικής¨ με έδρα το Σιδηρόκαστρο , όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Φώτιο Δομουχτσίδη, που ενεργεί στην παρούσα κατ’ εντολή και πληρεξουσιότητα που του δόθηκε δυνάμει της με αριθμ. ……..απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής και θα αποκαλείται στο παρόν ¨ΔΗΜΟΣ¨ και β) του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ¨Η ΑΡΜΟΝΙΑ¨ με έδρα το Σιδηρόκαστρο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. ……………………, που
ενεργεί στην παρούσα κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση που του δόθηκε δυνάμει της με αριθμ. ……..απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποκαλείται στο παρόν ΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ¨,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :
Ο πρώτος συμβαλλόμενος ¨ΔΗΜΟΣ¨ δήλωσε ότι , ο Δήμος Σιντικής στερείται χώρου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , όπως ομιλιών, σεμιναρίων , συνεδρίων , θεατρικών παραστάσεων και γι’ αυτό προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ¨ στον άξονα προτεραιότητας ¨ Ανέγερση και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ¨ και στην ομάδα Α2 , προκειμένου ο Δήμος Σιντικής να χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο για τις πολιτιστικές ανάγκες των δημοτών του. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ¨ δήλωσε ότι , έχει στην απόλυτη κυριότητα , νομή και κατοχή , ένα ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Σιδηροκάστρου (πλατεία Ελευθερίας) και αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 311,81 τ.μ. , πατάρι εμβαδού 128,88 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 153,88 τ.μ. και συνολικού εμβαδού 594,57 τ.μ.
Το ανωτέρων ακίνητο ο δεύτερος συμβαλλόμενος ΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ¨ παραχωρεί κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος στον πρώτο συμβαλλόμενο ¨ ΔΗΜΟ¨ με τους εξής όρους :
Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του άνω ακινήτου ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε σήμερα από την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.
Οι δαπάνες που τυχόν θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ¨ και τη θέση σε λειτουργία πολιτιστικού κέντρου , θα βαρύνουν το Δήμο Σιντικής και όλες οι κατασκευές και λοιπές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν μετά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης επ’ ωφελεία του παραχωρούμενου ως άνω ακινήτου.
Για τη χρήση και τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου θα αποφασίζει μόνο ο Δήμος Σιντικής, τον οποίο και θα βαρύνουν όλες οι δαπάνες λειτουργίας αυτού (τέλη φωτισμού , ύδρευση κ.λ.π) πλην φυσικά δαπανών που έχουν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
παραχωρούμενου ακινήτου.
Η παράταση διάρκειας της παρούσας συμβάσεως , δύναται να γίνει μόνο με νέα έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών καθώς και η τροποποίηση οποιοδήποτε όρου αυτής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως ακολούθως :

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Δήμο Σιντικής               Για το Σύνδεσμο Ευέλπιδων                                          Μελενίκου & Αδελφότητα Γυμαικών ¨Η Αρμονία¨.
Στην συνέχεια ο Δήμος Σιντικής (Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 3/20-3-2019) ενέκρινε την υποβολή του πρότασης στο πρόγραμμα ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για το κτήριο.

Επικαιροποίηση μελέτης για την αποπεράτωση του κτιρίου Μελενίκων και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ . Ανάληψη δαπάνης κινητού εξοπλισμού από τον δικαιούχο . Δέσμευση εγγραφής του παραπάνω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 και τη με αριθμ. 49/2019 προγενέστερη απόφασή του , μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ¨ για χρηματοδότηση του έργου ¨Αξιοποίηση του κτιρίου του Συλλόγου Μελενίκιων Σιδηροκάστρου¨ .
2. Εγκρίνει την επαιροποίηση της μελέτης με τίτλο ¨Αξιοποίηση του κτιρίου του Συλλόγου Μελενίκιων Σιδηροκάστρου¨ προϋπολογισμού 933.848,26 € .
3. Εγκρίνει την εγγραφή του παραπάνω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σιντικής.
4. Ο Δήμος Σιντικής αναλαμβάνει τη δέσμευση κάλυψης της δαπάνης κινητού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του παραπάνω έργου .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70 /2019 . 
Στην συνέχεια ο Δήμος Σιντικής επανήλθε επι του θέματος με μια τροποποίηση κατα την οποία άλαξε το πόσο προϋπολογισμού (Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 7/23-5-2019)

Τροποποίηση της με αριθμ. 70/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επικαιροποίησης μελέτης για την αποπεράτωση του κτιρίου Μελενίκιων και  έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ..
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨ για χρηματοδότηση του έργου ¨Αξιοποίηση του κτιρίου του Συλλόγου Μελενίκιων Σιδηροκάστρου¨ .
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο ¨Αξιοποίηση του κτιρίου του Συλλόγου Μελενίκιων Σιδηροκάστρου¨ προϋπολογισμού 1.480.000,00 € με το ΦΠΑ.
3. Εγκρίνει την εγγραφή του παραπάνω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σιντικής.
4. Ορίζει όπως άμεσα συναχθεί κανονισμός λειτουργίας ο οποίος θα περιλαμβάνει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παραπάνω κτιρίου από τον Δήμο Σιντικής. 
Δεν βρήκαμε άλλα έγγραφα σχετικά με το θέμα, αλλά στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι δεν υπάρχει το έργο αυτό.
Σε αναζήτηση για κάποιο άλλο έγγραφο του Δήμου Σιντικής για το εργό δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα.  Ενδεχομένως να υπάρχει και να μην καταφέραμε να το βρούμε.  

Πισω στο 2018 το θέμα τέθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου & Αδελφότητας Γυναικών Η Αρμονία στις 27/02/18.

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου & Αδελφότητας Γυναικών Η Αρμονία, να παραβρεθούν την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία του Συνδέσμου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ως ακολούθως:

Συζήτηση όσον αφορά το μέλλον της Αίθουσας Μνήμης Μελενίκου, κατόπιν νέας πρότασης από τον Δήμο Σιντικής. Απόφαση για αλλαγή ή όχι στο άρθρο 37 του καταστατικού.

Σας παρακαλούμε όλους, άνδρες και γυναίκες να τιμήσετε με την παρουσία σας την έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθότι πρόκειται για μείζονος σημασία ζήτημα του Συλλόγου μας.

Η Γεν.Γραμματέας                                        Ο Πρόεδρος

    Κιοσσέ Θεανώ                                   Καρατζούλης ΑριστείδηςΑκόμη πιο πίσω σε ανακοίνωση του Προέδρου του  Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου & Αδελφότητα Γυναικών Η Αρμονία Ραδόβαλη Ηλία διαβάζουμε τα παρακάτω:

Είναι γνωστό ότι η πόλη του Σιδηροκάστρου στερείται της ύπαρξης μιας αίθουσας πολιτισμού που θα φιλοξενεί κάθε είδους εκδήλωση (θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, συνέδρια, παρουσιάσεις, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων όλων των συλλόγων. Το ανακαινισμένο κτίριο της Μητρόπολης «Αίθουσα Νιάρχου», δυστυχώς βρίσκεται σε όροφο και δεν εξυπηρετεί όλα τα είδη των εκδηλώσεων. Το Πετρίτσι έχει την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», η Ηράκλεια έχει αντίστοιχη αίθουσα, η Σέρρες έχει τα πολυτελώς ανακαινισμένα «Αστέρια». Ο Δήμος Σιντικής δεν έχει μέσα στο Σιδηρόκαστρο ποιοτική αίθουσα για εκδηλώσεις. 

Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ με ίδιους πόρους άρχισε την κατασκευή της Αίθουσας Μνήμης Μελενίκου, για τη στέγαση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το κτίριο βρίσκεται όπισθεν του καφενείου της «Ομόνοιας» και θεμελιώθηκε το 2004 από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο, παρουσία του τέως Προέδρου ΣΕΜ κ. Τοπολίγκα Αντώνιου. Η μοναδική οικονομική αρωγή έξωθεν του ΣΕΜ, ήρθε από το Ίδρυμα Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου και από τον ίδιο προσωπικά, που με την γενναιοδωρία τους βοήθησαν στην ολοκλήρωση του εξωτερικού της αίθουσας. Γνωστή είναι επίσης η αρωγή πολλών Μελενικίων που συμμερίζονται το όραμα μας. Συνεισέφεραν για το σκοπό αυτό και φυσικά θα τιμηθούν γράφοντας το όνομα τους στην είσοδο του κτιρίου, όταν περατωθεί. Το κτίριο ολοκληρώθηκε εξωτερικά το 2011, έκτοτε ακούμε μόνο υποσχέσεις. Δυστυχώς τα τελευταία έξι χρόνια το 70% των  εσόδων μας, πηγαίνει στην πληρωμή φόρων και ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε με δικά μας κεφάλαια να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου που ξεκινήσαμε. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο σκοπός του Σωματείου μας είναι φιλανθρωπικός, χωρίς όμως να απολαμβάνουμε οποιαδήποτε ελάφρυνση στις εισφορές μας. Τέλος τα οικονομικά μεγέθη στην τελευταία φάση του έργου, ξεφεύγουν των δυνατοτήτων μας.

Ο  Δήμος Σιντικής αλλά και προσωπικώς ο δήμαρχος κ. Καρύδας Απόστολος το 2011, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αποπεράτωση του έργου και απόδοσή του στη διάθεση των συμπολιτών μας, στόχος που αποτελούσε και αποτελεί και δική μας επιδίωξη. Έτσι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, έφερε το θέμα προς συζήτηση στην γενική συνέλευση των μελών του την 20η Μαΐου 2012 και πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση από την ολομέλεια για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Αίθουσας Μνήμης Μελενίκου για 25 χρόνια προς το Δήμο Σιντικής. Το 2011 ο Δήμος Σιντικής χρηματοδότησε και εκπόνησε «Αρχιτεκτονική Μελέτη» και ο ΣΕΜ με τη σειρά του χρηματοδότησε τη «Μελέτη Εφαρμογής Έργου», απαραίτητη για να γνωρίζουμε ακριβώς το κόστος ολοκλήρωσης του έργου.

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής ψήφισε ομόφωνα την απόφαση για χρηματοδότηση και αποπεράτωση  του έργου «Αίθουσα Μνήμης Μελενίκου». Με  δεδομένο ότι ο Δήμος Σιντικής έχει μεγαλύτερη ευχέρεια πρότασης και ένταξης του έργου σε προγράμματα της Ε.Ε. (μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές μας για ένταξη του έργου σε προγράμματα ΕΣΠΑ) ή εναλλακτικά χρηματοδότησης του έργου από άλλους πόρους, ο Σύνδεσμός μας θεώρησε κατ’ αρχήν θετική την πρόταση αποπεράτωσης και στη συνέχεια χρήσης του κτιρίου από τον Δήμο. Ο Δήμος θα αναλάβει εκτός από την ολοκλήρωση του έργου και την συντήρησή του για όλα τα χρόνια στα οποία θα έχει το δικαίωμα χρήσης της Αίθουσας, το ιδιοκτησιακό δικαίωμα όμως θα εξακολουθήσει να ανήκει όπως και σήμερα στον σύλλογο «Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου & Αδελφότητα Γυναικών Η Αρμονία».

Τον κ Καρύδα Απόστολο διαδέχθηκε ο κ. Δομουχτσίδης Φώτιος στη θέση του Δημάρχου Σιντικής το 2015. Λίγους μήνες νωρίτερα, διορίστηκε η κ. Κόλλια Μαρία, βουλευτής του Νομού μας Υπουργός Μακεδονίας & Θράκης. Αποφασίσαμε το Δ.Σ. του ΣΕΜ μαζί με τον Δήμαρχο Σιντικής κ. Δομουχτσίδη να την επισκεφτούμε στο γραφείο της και να της μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα τον Μάιο του 2015. Ενώ είδαμε αρχικά ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, η ομάδα πολιτικών Μηχανικών του Υπ. Μακ. & Θρ., ανταπέδωσε την επίσκεψη στο Σιδηρόκαστρο μια εβδομάδα μετά την δική μας. Δυστυχώς αυτό ήταν μόνο για να καταγράψει το έργο δια ζώσης στα δικά της αρχεία…

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας με απόφασή του, έκρινε σωστό να παρουσιάσει στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο την πορεία του έργου «Αίθουσα Μνήμης Μελενίκου» το Δεκέμβριο του 2016. Ο ίδιος τα χρόνια της παρουσίας του στον τόπο μας έχει να επιδείξει πλήθος επιτυχιών σε αποπεράτωση έργων και απορρόφηση χρηματοδότησης για παρόμοιους σκοπούς. Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το έργο, που εξέτασε ο ίδιος δια ζώσης και έκανε πλήθος ερωτήσεων για κάθε είδους θέμα στον Πρόεδρο που τον ξενάγησε κ. Ραδόβαλη Ηλία. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος έχει ανοικτά μέτωπα με έργα που ανέλαβε πρόσφατα, μα θα φροντίσει να εξετάσει τις πιθανότητες απορρόφησης κονδυλίων για τη δική μας «Αίθουσα Μελενίκου».

Φυσικά το δικό μας παράπονο, αλλά και των Μελενικίων που μας πιστεύουν ακόμα, είναι ότι ουσιαστικά το ενδιαφέρον όλων είναι φιλολογικό, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Κανένα ευρώ, καμία εργασία. Ο νυν Δήμαρχος Σιντικής κ. Δομουχτσίδης, ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του Δημοτικού Μεγάρου, αλλά δεν ενεπλάκει σοβαρά με το θέμα της αποπεράτωσης της «Αίθουσας Μελενίκου» όπως ελπίζαμε. Λιάν προσφάτως, σε συνάντησή μας έδειξε ότι το ενδιαφέρων του αναθερμάνθηκε, μιας και είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Μωυσιάδη Ιωάννη για αυτό το θέμα. Η ίδια η Περιφέρεια Σερρών αγνοεί την ύπαρξή μας. Περιμένουμε από τον Δήμαρχο μας να δείξει ότι έχει όπως ακόμη πιστεύουμε, την πολιτική βούληση να ξεκινήσει την ολοκλήρωση του έργου «Αίθουσα Μελενίκου» και να την παραδώσει σε όλους τους Σιδηροκαστρινούς, αφήνοντας το όνομα του ανεξίτηλα γραμμένο στην ιστορία αυτού του τόπου. Ανοίγεται μια μοναδική ευκαιρία, να δοθεί στον κόσμο του Σιδηροκάστρου μια πνευματική ανάσα, αλλά και στους πολιτικούς φορείς της εξουσίας να αποδείξουν ότι υπάρχει ακόμη μέλλον στην περιφέρεια με την ολοκλήρωση ενός μοναδικού έργου πολιτισμού.

Άλλωστε το Μελένικο και η υπό κατασκευήν αίθουσα δεν σηματοδοτεί για μας το παρελθόν των προγόνων μας, αλλά δίνει στην ιστορία μας το βάθος της ιστορίας του Ελληνισμού και του μέλλοντός μας. Την ενεργή, ζωντανή μνήμη και τη γλυκιά ανάμνηση. Θα στεγάσει τη συλλογική μνήμη, που είναι και η ιστορία μας. Ανήκει στο Σιδηρόκαστρο, ανήκει στο Μελένικο, ανήκει στη Σιντική, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει σ’ όλους μας. 

Κλείνουμε με την ευχή να επιτευχθεί ο κοινός στόχος και πολύ σύντομα η αίθουσα να είναι κτήμα και καύχημα όλων των συμπολιτών μας, όπως ακριβώς και η μνήμη όλων των Ελλήνων είναι κοινή.

Πρόεδρος Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου
& Αδελφότητα Γυναικών Η Αρμονία
Ραδόβαλης Ηλίας

Το 2012 ο Δήμος Σιντικής έδωσε 12.300 € για την ανάθεση των µελετών µε τίτλο ¨ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου