Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Κ.Ε.Π. Δήμου Σιντικής :Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε
οποιοδήποτε ΚΕΠ από 06 -06-2023 έως και 26-06-2023.
Για την υποβολή της αίτησης (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος) ο
δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο
υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο, να προκύπτει ο
Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους
έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)}.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία,
σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της
γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της
υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται
στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας.
Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις
περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο
ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα
παραπληγίας - τετραπληγίας.
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να
προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου
θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και συνοδευόμενη από το αντίστοιχο
δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από
τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται στη σελ. 1 του παρόντος (εξαιρουμένου του
παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος και του προγράμματος παροχής χρηματικών
βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ).
Ζευγάρι δικαιούχων
Σε περίπτωση που ζευγάρι συζύγων είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ,
υποβάλλονται δύο χωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ
των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου (συζύγου) και να έχουν
δηλώσει στις αιτήσεις τους τα προγράμματα με την ίδια σειρά προτεραιότητας.
Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας
Στην περίπτωση συνταξιούχου, λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ), που επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του/της,
υποβάλλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή, αν η χήρα/ος είναι δικαιούχος δηλώνεται ως άμεσο
μέλος, ενώ αν η χήρα/ος δεν είναι δικαιούχος, το ορφανό τέκνο δηλώνεται ως άμεσο μέλος και
τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου