Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.) Π.Ε. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια που αφορά το έργο: «Αναβάθμιση – Επέκταση του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου» με προϋπολογισμό 2.555.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στο ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. στα τηλέφωνα 23230 – 25750, 23270 – 22862, ΦΑΞ επικοινωνίας 23270 – 28104, email: deyakerk@otenet.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/07/2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/07/2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (παρ. 2.2.5 Διακήρυξης)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 2.2.6 Διακήρυξης)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 15 μήνες:

α) εννέα μήνες (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού στη συνέχεια:

β) έξι (6) μήνες για τη Δοκιμαστική Λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού και την  Έκθεση επιτυχούς σύνδεσης και αδιάλειπτης λειτουργίας του Φ/Β

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 51.100,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι και την ημερομηνία 14/06/2024. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι και την ημερομηνία 14/05/2024.

Υποβολή προσφυγών: όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.4 της αναλυτικής Διακήρυξης

Δημοσιεύσεις:
Προκήρυξη σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/05/2023.

Η Προκήρυξη σύμβασης και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012685925 2023-05-16) (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.sintiki.gov.gr/dhmotikoiforeis/deyasi/

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194142 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 9ΞΥ6ΟΛ23-ΦΡΞ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σιντικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.       
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου