Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης από το υπ’ αριθμ. 347 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω-Κάτω Αμπέλια για κτηνοτροφική μονάδα

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης από το υπ’ αριθμ. 347 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω-Κάτω Αμπέλια για κτηνοτροφική μονάδα
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του θέματος,
 Τη με αριθμ. 33/2023 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Σιδηροκάστρου,
 Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
1 του άρθρου 196 του ν. 4555/2018,
 Το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981,
3
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση

Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την εκμίσθωση με δημοπρασία της κάτωθι κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Άνω-Κάτω Αμπέλια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου