Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

36.847,22 € δίνει ο Δήμος Σιντικής, με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

36.847,22 € δίνει ο Δήμος Σιντικής, με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Α Π Ο Φ Α Σ Η 325/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος
2023», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
B. Εγκρίνουμε το με αριθμό 08/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Σιντικής.
Γ. Αναθέτει στην εταιρία: ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε., Δραστηριότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Ο.Τ. 51Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, A.Φ.M.: 082952529, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2023, έναντι συνολικού ποσού 36.847,22€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%),

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου