Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

5.009.60€ δίνει ο Δήμος Σιντικής με απευθείας ανάθεση, για στρώματα για την Μ.Ε. Σιδηροκάστρου

5.009.60€ δίνει ο Δήμος Σιντικής με απευθείας ανάθεση, για στρώματα για την Μ.Ε. Σιδηροκάστρου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 337/07-07-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια στρωμάτων ύπνου για την Μ.Ε.
Σιδηροκάστρου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
B. Εγκρίνουμε την από 08-06-2023 Τεχνική Περιγραφή.
Γ. Αναθέτουμε στον κύριο Τσουκαλίδη Χρήστο του Γεωργίου, Α.Φ.Μ.078984936 (Δ.Ο.Υ. Σερρών),
που εδρεύει στην Ροδόπολη Σερρών, Τ.Κ. 62055, με δραστηριότητα την κατασκευή επίπλων
γραφείου, την ανάθεση της προμήθειας τίτλο «Προμήθεια στρωμάτων ύπνου για την Μ.Ε.
Σιδηροκάστρου» έναντι του ποσού των 5.009.60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως κάτωθι: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου