Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

11 νέες θέσεις εργασίας 8μηνών συμβάσεων στον Δήμο Σιντικής

11 νέες θέσεις εργασίας 8μηνών συμβάσεων στον Δήμο Σιντικής

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 19/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 152/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5
ο
 Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού του Δήμου έτους 2023.
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού του Δήμου έτους 2023 με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ανταποδοτικού χαρακτήρα,
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως:
1. Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2. Ένα (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
3. Οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152 / 2023.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου