Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

1640 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικό Σύλλογο Κ. Ποροΐων

1640 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη  εκδηλώσεων του Πολιτιστικό Σύλλογο Κ. Ποροΐων

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 19/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 149/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Κ. Ποροΐων για συνδιοργάνωση με το Δήμο των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή της εορτής του Τιμίου Προδρόμου στα Κ.Πορόϊα.

Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από το Δήμο Σιντικής και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κ. Ποροΐων
των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή της εορτής του Τιμίου Προδρόμου στα Κ.
Πορόϊα.
2. Εγκρίνει δαπάνη ύψους 1640 € (820 €/ημέρα) για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των
παραπάνω εκδηλώσεων την 26η και 28η Αυγούστου 2023, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 21/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: 7401/2023
Α/Α 179
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια σαράντα Ευρώ (1.640,00 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2023 για την Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης για εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Κ. Ποροΐων για συνδιοργάνωση με
το Δήμο των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή της εορτής του Τιμίου Προδρόμου στα Κ. Πορόϊα. (26η και 28η Αυγούστου
2023)( ΑΔΑΜ:23REQ013278105)
Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου