Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

16.492,00 € για 1 χρόνο για την συντήρηση κλιματιστικών του Δήμου Σιντικής

 
16.492,00 € για 1 χρόνο για την συντήρηση κλιματιστικών του Δήμου Σιντικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2.Εγκρίνει το υπ’αριθ.19/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της ΔΤΥΠΠ
3.Αναθέτει στον ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, Διεύθυνση: Αίγλης 5 & Ιθάκης 43,56226, Εύοσμος, Τηλ:
6945361780 ,A.Φ.M.: 077727344,, Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών
μηχανημάτων του Δήμου Σιντικής για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως του ποσού
των 30.776,80€ με το ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου