Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστών-καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σιντικής για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστών-καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σιντικής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει  την πρόσληψη είκοσι επτά (27) καθαριστών -στριών σχολείων, επτά (7) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και είκοσι (20) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης,  για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει 03/08/2023 και λήγει 17/08/2023.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε: εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε: εδώ

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου