Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Δήμος Σιντικής : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ του Δήμου για το έτος 2024

Δήμος Σιντικής :  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ του Δήμου για το έτος 2024

 Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την από 29.08.2023 εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας,
Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης,
 Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/οικ.13255/08.08.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών,
 Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α΄/2017,
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού του Δήμου έτους 2024 με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ως ακολούθως:

Α) ΑΠΟ ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) οκτώ (8) μήνες
1. Ένας (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (σκαπτικού μηχανήματος)
2. Ένας (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών)
με συνολικές αποδοχές ύψους 18.848,00 € από τον κωδικό 30.6041, και εργοδοτικές
εισφορές ύψους: 5.179,36 € από τον κωδικό 30.6054.
Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (10 μήνες)
Επτά (7) άτομα πλήρους απασχόλησης
αποδοχές : 10.300,00
εργοδοτικές εισφορές: 1.906,30
Δέκα(10) άτομα μερικής απασχόλησης (5 ώρες)
αποδοχές : 8.046,90
εργοδοτικές εισφορές: 1.489,30
Έντεκα (11) άτομα μερικής απασχόλησης (3 ώρες)
αποδοχές : 4.828,20
εργοδοτικές εισφορές: 893,60.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164 / 2023.

Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου