Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 209.521,40 €

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 209.521,40 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Παρασκευή 08/09/2023 και ώρα 15:00:00μμ (α/α συστήματος 196590).

Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 6550/26-07-2023 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234-237). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου