Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

295.715,03€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για το 2ο ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 19/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 159/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
Την εισήγηση του θέματος,
Την Αιτιολογική Έκθεση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»,

Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», ως ακολούθως:
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου