Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

3η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Κεφαλάς προχώρησε στη δημοσιοποίηση των:

Πίνακα δικαιούχων, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 2718 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 98.887.500,00€.
Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων, για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 39 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 1.402.500,00€.
Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις από τον διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο πίνακας περιλαμβάνει 267 αιτήσεις.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου