Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

3.906,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για λογισμικό διαχείρισης τεχνικών έργων.

3.906,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για λογισμικό διαχείρισης τεχνικών έργων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 402/16-08-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση
τεχνικών έργων».
B. Εγκρίνουμε το από 31/07/2023 και με αριθμό 13/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής.
Γ. Αναθέτουμε στην εταιρεία «4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.», Διεύθυνση:
Μυκηνών 9, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι Αθηνών, A.Φ.M.: 095506150, ΔΥΟ: ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμό ΓΕΜΗ
0035855901000, με κύρια δραστηριότητα: Έκδοση λογισμικού συστημάτων που διαθέτεται σε
συσκευασία, την προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση τεχνικών έργων έναντι του ποσού των
3.906,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σύμφωνα με την 7003/07-08-2023 οικονομική
προσφορά της, ως κάτωθι:
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου