Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

5.792€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για σύστημα ενδοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία

5.792€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για σύστημα ενδοεπικοινωνίας  για την Πολιτική Προστασία

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 139/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 15ο Κατανομή χρηματοδότησης του Δήμου για την Πολιτική Προστασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του θέματος,
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την κατανομή χρηματοδότησης του Δήμου έτους 2023 για την Πολιτική Προστασία, ως
ακολούθως:
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου