Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

9.000€ επιχορήγηση θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για τους Συλλόγους «ΤΟ ΜΠΕΛΛΕΣ», «Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» και την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

9.000€ επιχορήγηση θα δώσει ο Δήμος Σιντικής επί αιτήσεων α) Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ), β) Συλλόγου Κυνηγών Ροδόπολης «ΤΟ ΜΠΕΛΛΕΣ» και γ) Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου «Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», λόγω συνδρομής στην Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 140/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 16ο Επί αιτήσεων α) Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ), β) Συλλόγου
Κυνηγών Ροδόπολης «ΤΟ ΜΠΕΛΛΕΣ» και γ) Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου «Η
ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», για επιχορήγηση λόγω συνδρομής στην Πολιτική Προστασία του Δήμου.
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση α) του Συλλόγου Κυνηγών Ροδόπολης και Περιχώρων «ΤΟ
ΜΠΕΛΛΕΣ», β) του Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου και Περιφέρειας «Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
και γ) της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) λόγω της συνδρομής τους στην
Πολιτική Προστασία του Δήμου με το ποσό των 3.000 € έκαστο.
2. Ορίζει όπως το συνολικό ποσό των 9.000€ που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση των παραπάνω
συλλόγων καλυφθεί από τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας που λαμβάνει ο Δήμος
Σιντικής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140 / 2023

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου